Zápis z 6. jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb

Znak Městské části Praha 17 Jednání proběhlo dne 30.9.2019

Přítomni – členové komise:
Mgr. Monika Čermáková, JUDr. Věra Havlíčková, PhDr. Jindřich Kadlec, MUDr. Antoine Katra, Bc. Ivana Rousková, MUDr. Kateřina Pekárková

Omluveni:
p. Vladimír Hejnic

Další účastníci – hosté:
Ing. Jaroslava Šimonová

Průběh jednání:

  • Předsedkyně komise Mgr. Monika Čermáková přivítala všechny přítomné a seznámila přítomné s programem komise. Sdělila, že bod č. 2 z programu – Informace o činnosti Centra sociálně zdravotních služeb bude převeden na příští jednání komise. Předala všem přítomným Výroční zprávu 2018 CSZS. Zároveň požádala přítomné členy o odsouhlasení upraveného programu tj., že bod č. 2 bude převeden na příští jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb.

 Průběh hlasování:

pro

proti

zdržel se hlasování

5

0

0

Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování souhlasí s převedením bodu č. 2, z programu jednání komise – Informace o činnosti Centra sociálně zdravotních služeb na příští jednání komise.

  • Mgr. Monika Čermáková požádala přítomné členy o volbu ověřovatele zápisu Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb. PhDr. Jindřich Kadlec přijal návrh na ověřovatele zápisu.

Průběh hlasování:

pro

proti

zdržel se hlasování

5

0

0

Ověřovatelem zápisu Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb byl zvolen PhDr. Jindřich Kadlec.

  • Předsedkyně komise Mgr. Monika Čermáková navrhla přítomným členům komise termíny na příští jednání komise – 4.11.2019 a 16.12.2019. Jednání komise by se uskutečnilo v těchto termínech od 17.30 hodin. Požádala přítomné členy o odsouhlasení výše uvedených termínu a odsouhlasení změny hodiny zahájení jednání komise:

Průběh hlasování:

pro

proti

zdržel se hlasování

5

0

0

Členové komise souhlasí s výše uvedenými termíny jednání komise a se změnou zahájení jednání komise od 17.30 hodin.

V 17.20 hodin přišel člen komise MUDr. Antoine Katra.

  • Předsedkyně komise Mgr. Monika Čermáková přivítala jako hosta radní MČ Praha 17 pro sociální oblast Ing. Jaroslavu Šimonovou, která představila program „Společně proti chudobě“.

Průběh hlasování:

pro

proti

zdržel se hlasování

6

0

0

Členové komise souhlasí, že touto problematikou se budou více zabývat v širších souvislostech  při řešení koncepce rodinné politiky.

  • Předsedkyně komise Mgr. Monika Čermáková předala slovo vedoucí sociálního odboru Bc. Janě Císařové, která představila registrovanou sociální službu – linku tísňové péče Anděl Strážný.

Průběh hlasování:

pro

proti

zdržel se hlasování

6

0

0

Členové komise berou na vědomí informace o registrované sociální službě Anděl Strážný.

  • Různé:

Členové komise navrhují přizvat zástupce Policie ČR na další jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb k projednanému bodu v tomto zápisu č. 4 – program „Společně proti chudobě“.

Členové komise navrhují na jednání komise dne 4.11.2019 přizvat radní MČ Praha 17 Ing. Jaroslavu Šimonovou, která by informovala komisi o úpravách projektu DPS.

  • Mgr. Monika Čermáková sdělila termín dalšího jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb, které se uskuteční v pondělí 4. 11. 2019 v 17.30 hodin.

Závěrem předsedkyně komise Mgr. Monika Čermáková poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

Vyhotovil: Bc. Jana Císařová, tajemnice komise, dne 7.10.2019
Schválila: Mgr. Monika Čermáková, předsedkyně komise, dne 7.10.2019
Ověřil: PhDr. Jindřich Kadlec, dne 8.10.2019

Stáhněte si Zápis z 6. jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb, soubor typu pdf, (185,15 kB)

Tisk Export článku do PDF