Zápis z 5. jednání komise pro strategické plánování a územní rozvoj

Znak Městské části Praha 17 Jednání komise se konalo dne 11.4.2019

PŘÍTOMNI:
ČLENOVÉ KOMISE:

Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., Mgr. Martin Benkovič, Jiří Masopust, Pavla Janecká, Bc. Jan Růžička, Vladimír Slíž

DALŠÍ ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ:

Ing. arch. Eva Rokosová (tajemnice komise), Ing. Alois Podaný (vedoucí OÚRI), Miroslav Bartoš (kontrolní výbor)

OMLUVENI:

Martin Marek, Jaroslav Bíro

(Prezenční listina je archivována u tajemníka komise)

PRUBĚH JEDNÁNÍ:

Předseda komise na úvod přivítal účastníky jednání. K zápisu ze 4. zasedání Komise pro ÚRSP nebyly na dotaz předsedy vzneseny žádné připomínky, takže zápis byl schválen.

Následně byly projednány tyto body programu:

1)      Stavba „Stavební úpravy VTL plynovodu DN 500 na pozemcích parc.č.1352/136 a 1352/50, k.ú. Řepy“ – žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s. požádala o vyjádření ke stavebnímu záměru dle předložené dokumentace. Stavební úpravy spočívají ve výměně plynového potrubí VTL plynovodu v délce cca 50 m ve stávající trase na výše uvedených pozemcích.

Závěr: Komise vyslovila s předloženým záměrem souhlas všemi hlasy přítomných členů.

2)      Akce „Stavební úpravy RD Čistovická č.p. 239/16, Praha – Řepy“ – žádost o vyjádření pro ohlášení stavby
Vlastník objektu (řadový RD) paní Heda Elstnerová požádala o vyjádření k navrhovaným stavebním úpravám podle předložené PD pro ohlášení stavby. Stavební úpravy spočívají ve vybudování nového vstupu na dvůr místo stávajícího okna a ve vybudování nového okna místo stávajících dveří – obojí v přízemí. V podkroví budou vybudována dvě střešní okna směrem do dvora a výlez na střechu. Jinak se budova RD ani způsob užívání nemění.

Závěr: Komise vyslovila s předloženým návrhem souhlas všemi hlasy přítomných členů.

3)      Žádost Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu HMP o stanovisko k prodeji pozemku parc.č.1310/3, k.ú. Řepy, firmě NEWLAKITA, s.r.o.
Pozemek  parc. č. 1310/3, k.ú. Řepy o výměře 370m2 při ulici Drahoňovského je ve vlastnictví Magistrátu HMP a je podle územního plánu SÚ HMP určen pro umístění polyfunkčních staveb nebo staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby – SV – všeobecně smíšené.

Firma NEWLAKITA, s.r.o je vlastníkem sousedního pozemku parc. č. 1404/25, k.ú. Řepy a má zájem o koupi pozemku parc. č. 1310/3, k.ú. Řepy za účelem sloučení v jeden celek.

Závěr: Komise po diskuzi dospěla k závěru všemi hlasy přítomných členů, že nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. 1310/3, k.ú. Řepy firmě NEWLAKITA, s.r.o. a doporučuje RMČ požádat Magistrát HMP o převedení předmětného pozemku a pozemku 1293/205 do správy ÚMČ Praha 17 k dalšímu využití (např. jako plochu zeleně).

4)      Návrh termínů jednání Komise pro ÚRSP  – 1. pol. 2019
Tajemnice komise předložila členům návrh termínů zasedání komise do konce 1. pol. 2019. Termíny jsou navrženy tak, aby záležitosti, které bude po komisi následně projednávat RMČ, mohly být včas předloženy podle požadovaných termínů do RMČ.

Závěr:  Komise souhlasí s navrženými termíny zasedání komise čt - 7.5., út - 21.5. a st 12.6.2019 (kromě 25.4.2019, který nebude). Lhůtu pro rozeslání pozvánky a podkladů komisi je možné snížit na 3 dny před datem zasedání komise. V případě, že nebude k projednání žádná agenda, bude zasedání komise zrušeno.

5)      Dokumenty k akci “ Výstavba RD U Kaménky“
Komise obdržela požadované dokumenty od investorů U kaménky, s.r.o a VIVA Immovable Assets, s.r.o., ze kterých plyne:

  • pan Gloser nesouhlasí s dočasným průjezdem přes jeho pozemky na staveniště
  • příjezdovou komunikaci nelze vést v přímé linii s ul. Ke Kaménce přes pásmo izolační zeleně, jedná se o nezastavitelné území – viz vyjádření odboru územního rozvoje Magistrátu HMP čj.  MHMP  213798/2017 ze dne 13.2.2017.

Závěr: Komise vzala předložené dokumenty na vědomí.

Závěrem předseda komise poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

Vyhotovila: Ing. arch. Eva Rokosová, tajemnice komise 

Schválil: doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., předseda komise

Stáhněte si Zápis ze 5. jednání komise pro strategické plánování a územní rozvoj, soubor typu pdf, (58,87 kB)

Tisk Export článku do PDF