Zápis z 5. jednání Komise pro dopravu a bezpečnost

Znak Městské části Praha 17 Jednání se konalo dne 17. června 2020 od 17:00 hod. v zasedací místnosti budově Úřadu městské části Praha 17 – Bendova 1121/5, 1. patro.

Předseda komise: MUDr. Antoine Katra
Přítomni: Ing. Pavel Vlach, Miroslav Bartoš, Mgr. Bořek Černovský, Mgr. Petr Taraba – tajemník komise.
Omluveni: Jaroslav Hájek, Bc. Václav Dbalý, Ing. Marek Francl
Hosté: Martin Marek – zástupce starostky, Mgr. David Zlatý – vedoucí odboru životního prostředí a dopravy, Ing. arch. Eva Rokosová

Komise je usnášeníschopná.

V 17:00 MUDr. A. Katra přivítal všechny přítomné a zahájil 5. jednání Komise pro dopravu a bezpečnost Rady městské části Praha 17

Program:

  1. Volba ověřovatele zápisu
  2. BD Na Fialce – dopravní situace
  3. Přístavba objektu v areálu ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení, U Boroviček 1- řešení dopravy v klidu
  4. Návrh řešení pro vytvoření parkovacích míst v Řepích – vícepodlažní parkovací systém
  5. Návrh občanů jednosměrného provozu v ulici Mrkvičkova
  6. Návrh občanů pro vytvoření „placené parkovací zóny pro rezidenty“ v lokalitě Na Chobotě
  7. Různé
    • Revize dopravního značení v Řepích

Jednání:

1. Volba ověřovatele zápisu

Předseda komise MUDr. Katra vyzval přítomné členy k volbě ověřovatele zápisu jednání.

Do funkce ověřovatele zápisu komise navrhla pana Miroslava Bartoše a Mgr. Bořka Černovského.
Hlasování: 4-0-0 (schváleno)

2. BD Na Fialce – dopravní situace
Bod č. 2 byl stažen na žádost navrhovatele, odborem obecního majetku městské části Praha 17.

3. Přístavba objektu v areálu ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení, U Boroviček 1 – řešení dopravy v klidu
Předseda komise MUDr. Katra přednesl návrh odboru obecního majetku městské části Praha 17 k projednání žádost Magistrátu hl. m. Prahy, pro umístění dvou vyhrazených parkovacích stání v ulici Čistovická, před ZŠ pro žáky se specifickými potřebami poruchami učení. Jedná se o jedno vyhrazené místo pro základní školu a jedno vyhrazené místo pro tělesně postižené.

Usnesení: Komise souhlasí s umístěním dvou vyhrazených parkovacích stání v ulici Čistovická pro ZŠ, avšak pouze v provozních hodinách školy.

4. Návrh řešení pro vytvoření parkovacích míst v Řepích – vícepodlažní parkovací systém
Ing. arch. Rokosová předložila komisi návrh na řešení dopravy v klidu v Řepích za pomoci rotační parkovací věže s kapacitou až 16 parkovacích míst. Následně proběhla diskuze ohledně umístění takového parkovacího systému a jeho financování.

Usnesení: Komise bere předložený návrh na vědomí.

5. Návrh občanů pro zjednosměrnění ulice Mrkvičkova
Komise opětovně projednala návrh občanů z ulice Mrkvičkova pro její zjednosměrnění. Byla prověřena možnost vzniku šikmých parkovacích míst s částečným stání na přilehlém chodníku, které z důvodu technických požadavků nelze realizovat. Proběhla diskuze o dopadech případného zjednosměrnění na okolní ulice v oblasti.

Usnesení: Komise nechá prověřit intenzitu dopravy v ulici Mrkvičkova a zejména pak jakým směrem se vozidla pohybují.

6. Návrh občanů pro vytvoření „placené parkovací zóny pro rezidenty“ v lokalitě Na Chobotě
Komise projednala návrh občanů pro vytvoření parkovací zóny pro rezidenty v oblasti Na Chobotě. Členové komise se shodli, že zóna rezidentního stání by musela být navržena pro celou městskou část, nikoliv pouze pro vybrané lokality městské části. Dále poukazuje na skutečnost, že v oblasti Na Chobotě je možnost využití hlídané parkovací plochy v blízkosti konečné tramvaje. Rovněž byla zmíněna veřejná anketa týkající se návrhu pro vytvoření parkovacích zón placeného stání v Řepích, ve které většina obyvatel tento návrh odmítla.

Usnesení: Komise nepodporuje vytvoření lokálních parkovacích zón placeného stání zejména z důvodu nekoncepčnosti.

7. Různé
7.1. Revize dopravního značení

Ing. Vlach upozornil na nedostatky dopravního značení v Řepích a doporučil provést jeho revizi. Zástupce starostky pan Marek informoval přítomné, že v minulosti byl proveden pasport dopravního značení a navrhované změny byly již zdejším silničně správním úřadem stanoveny. Dále sdělil, že ve spolupráci se zástupcem Policie České republiky se jedná o schůzce se správcem dotčených komunikací ohledně realizace navrhovaných změn.

7.2. Časově omezení stání u polikliniky Žufanova
Opět byl prodiskutován návrh pro časově omezeného stání na parkovišti za   poliklinikou Žufanova, který byl již komisí doporučen při 1. zasedání. Návrh na změnu parkovacího režimu prozatím nebyl realizován a komise i nadále tento záměr podporuje.

7.3. Stížnost na dopravní situaci v ulici Šedivého
Na žádost vedoucího odboru ŽPD byla projednána stížnost paní Kovářové ohledně neuspokojivé dopravní situace v ulici Šedivého. Vzhledem ke zjištění, že šířkové parametry komunikace neumožňují legální stání vozidel ve smyslu § 25 a § 27 zákona č. 361/2000 Sb., komise se obrátí na zdejší silniční správní úřad, aby o této skutečnosti informoval místní oddělení městské policie hl. m. Prahy s žádostí o zvýšený dohled v oblasti. Rovněž komise požádá zdejší silniční správní úřad o předložení návrhu dopravního řešení v ulici Šedivého, které povede ke zlepšení současné situace.

Předseda komise MUDr. Antoine Katra poděkoval přítomným za účast a ukončil 5. jednání Komise pro dopravu a bezpečnost Rady městské části Praha 17 v 18:20 hod.

Předseda komise: MUDr. Antoine Katra
Zapsal: Mgr. Petr Taraba
Ověřil: Miroslav Bartoš, Mgr. Bořek Černovský

Stáhněte si Zápis z 5. jednání Komise pro dopravu a bezpečnost, soubor typu pdf, (271,37 kB)

Tisk Export článku do PDF