Zápis z 4. jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb

Znak Městské části Praha 17 Jednání proběhlo dne 13.5.2019

Přítomni – členové komise:
Mgr. Monika Čermáková, JUDr. Věra Havlíčková, p. Vladimír Hejnic, PhDr. Jindřich Kadlec, MUDr. Antoine Katra, Bc. Ivana Rousková

Omluveni:
MUDr. Kateřina Pekárková

Další účastníci - hosté:
Ing. Jaroslava Šimonová, Eva Kohoutová, DiS.

Průběh jednání:

1. Předsedkyně komise Mgr. Monika Čermáková přivítala všechny přítomné na 4. jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb a seznámila přítomné s programem komise.

2. Mgr. Monika Čermáková požádala přítomné členy o volbu ověřovatele zápisu Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb:
MUDr. Antoine Katra přijal návrh na ověřovatele zápisu.

Průběh hlasování:

pro

proti

zdržel se hlasování

5

0

1

Ověřovatelem zápisu Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb byl zvolen MUDr. Antoine Katra.

3. Mgr. Monika Čermáková požádala přítomné členy komise o hlasování o přítomnosti přizvaných hostů:

Průběh hlasování:

pro

proti

zdržel se hlasování

6

0

0

Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování souhlasí s přítomností hosta- pracovnice ÚP Praha 17, pí. Kohoutové, DiS.

4. Mgr. Monika Čermáková představila paní Evu Kohoutovou, DiS. z Úřadu práce a předala jí slovo:

  • seznámila přítomné s činností Úřadu práce,
  • sdělila, o které dávky si občané mohou požádat na detašovaném pracovišti ÚP Bendova 5

Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování konstatovala, že kontaktní pracoviště ÚP Bendova 5 je pro občany MČ Praha 17 potřebné.

5. Mgr. Čermáková předala slovo radní MČ Praha 17 pro sociální oblast Ing. Jaroslavě  Šimonové, která informovala přítomné o aktuální situaci v oblasti  financování výkonu sociální práce.

Průběh hlasování:

pro

proti

zdržel se hlasování

6

0

0

Členové komise doporučují aby Ing. Jaroslava Šimonová informovala RMČ Prahy 17  o aktuální situaci v oblasti financování výkonu sociální práce.

6. Mgr. Čermáková sdělila termín dalšího jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb, které se uskuteční dne 17.6.2019 v 17.00 hodin.

Závěrem předsedkyně komise Mgr. Monika Čermáková poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

Vyhotovila: Bc. Jana Císařová, tajemnice komise, dne 15.5.2019
Schválila: Mgr. Monika Čermáková, předsedkyně komise, dne 16.5.2019
Ověřil: MUDr. Antoine Katra

Stáhněte si Zápis z 4. jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb, soubor typu pdf, (184,35 kB)

Tisk Export článku do PDF