Zápis z 3. jednání Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City

Znak Městské části Praha 17 Jednání proběhlo dne 15. května 2019 od 17:30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městské časti Praha 17, Žalanského 291/12b

Předseda komise: Ing. arch. Michal Štěpař

Přítomni: doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc., Mgr. Lukáš Pokorný, Mgr. Silvie Malíková, Oldřich Staněk, Ing. Ingrid Růžičková, Ing. Vladimíra Šrámková – tajemnice, Mgr. David Zlatý – vedoucí odboru životního prostředí a dopravy, veřejnost.

Omluvena: Ing. Mária Szitányiová

Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City Rady městské části Praha 17 je usnášení schopná.

Program:

1. Kontrola zápisu, schválení programu a ověřovatele zápisu
2. Průběžné informace k probíhajícím projektům
2.1. Urbanistická studie na území v lokalitě Slánská a Makovského
2.2. Komunitní zahrada
2.3. Spolupráce s akademickou obcí
2.4. Úprava webových stránek městské části
3. Koncepční návrh veřejného prostranství pod areálem BMX na Bílé Hoře (pozemek parc. č. 1504/21)
4. Seč a údržba městských trávníků (mozaiková seč, šetrný režim, luční kvítí, vytipování míst…)
5. Úprava veřejného prostranství za domy č.p. 1118-1120 v Bazovského ulici a vytvoření klidové zóny na základě podnětu občana z 2. jednání Komise dne 3. 4. 2019
6. Různé

1. Kontrola zápisu, schválení programu a ověřovatele zápisu

V 17:30 Ing. arch. Michal Štěpař přivítal všechny přítomné, zahájil 3. jednání Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City Rady městské části Praha 17 (dále jen „komise“).

Proběhlo schválení programu jednání a odsouhlasení zápisu z 2. jednání komise ze dne 3. 4. 2019.

Do funkce ověřovatelky zápisu byla zvolena Ing. Ingrid Růžičková.

Hlasování: 6-0-0 (schváleno)

2. Průběžné informace k probíhajícím projektům

2.1. Urbanistická studie na území v lokalitě Slánská a Makovského

Ing. arch. M. Štěpař informoval přítomné o dalším vývoji ve zpracování územní studie na území nacházející se v centrální časti Řep v oblasti mezi čerpací stanicí při ulici Slánská, obchodním centrem a zastávkou MHD Slánská. V dubnu proběhlo úvodní setkání na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, kde se diskutovalo zadání, velikost řešeného území a nezbytnost zapojení veřejnosti do celého procesu. Vzhledem ke kapacitním možnostem Institutu se předpokládá, že na výběr zhotovitele studie proběhne vyzvaná soutěž.

2.2. Komunitní zahrada

Mgr. L. Pokorný informoval o dosavadní činnosti Komunitního spolku Řepy, jehož hlavním cílem je založení komunitní zahrady pro místní občany. Koncem dubna prezentovali zástupci spolku svůj záměr na jednání Rady městské části. V současnosti připravují žádost o výpůjčku pozemku u základní školy Laudova, který je ve správě městské části.

2.3. Spolupráce s akademickou obcí

Ing. arch. M. Štěpař informoval o dubnovém studentském workshopu na téma rozvoje řepského hřbitova, který se uskutečnil na fakultě architektury ČVUT. Ve čtvrtek 9. 5. 2019 proběhlo veřejné setkání v Kulturním centru Průhon, na kterém studenti prezentovali své práce, a kde se diskutovalo o budoucí podobě hřbitova včetně úprav přilehlých veřejných prostranství.

Ing. arch. M. Štěpař zdůraznil, že studentské práce nejsou hotové projekty určené k následné realizaci. Jejich smyslem je přinést penzum podnětů s cílem usnadnit městské části otevření konkrétního tématu a napomoci jí utřídit si vlastní myšlenky a základní potřeby a požadavky.

2.4. Úprava webových stránek městské části

Ing. arch. M. Štěpař informoval o průběhu prvního z řady workshopů k úpravě webových stránek městské části, který se uskutečnil dne 29. 4. 2019 v Kulturním centru Průhon, a jehož tématem byla úvodní stránka a přehledná navigace. Zároveň všechny přítomné pozval na druhý workshop, který proběhne v úterý 11. 6. 2019 v zasedací místnosti radnice, a jehož tématem budou projekty a kalendář.

3. Koncepční návrh veřejného prostranství pod areálem BMX na Bílé Hoře (pozemek parc. č. 1504/21)

Ing. arch. M. Štěpař otevřel téma týkající se koncepčního návrhu úprav pozemku parc. č. 1504/21 pod areálem BMX na Bílé Hoře a požádal Mgr. D. Zlatého o doplnění informací a aktuálním stavu.

Komise vyjádřila překvapení nad informací, že část terénních úprav již započala, a doporučuje, aby se do budoucna začínalo s terénními úpravami až po jejich projednání, má-li být práce komise smysluplná. V této souvislosti komise upozorňuje na stávající funkci terénní prolákliny v krajině, která zadržuje dešťovou vodu stékající z horní části lesoparku a přilehlé BMX dráhy, a možné dopady v důsledku jejího zarovnání navezením ornice. Zarovnání v celé délce nepovažuje komise za žádoucí, a to právě s ohledem na přetrvávající sucha, kdy by městská část přišla o místo sloužící k přirozené retenci vody. K propojení obou částí území považuje za dostačující provedení úprav na cca polovině řešené plochy, tedy v té části, která neplní funkci pro zadržování vody.

Komise doporučuje, aby projekty podobného rázu vycházely ze strategických a rozvojových dokumentů městské části a hl. m. Prahy a byly posuzovány na základě cílů a opatření v těchto dokumentech formulovaných. Stejně tak považuje za důležité, aby byly předem projednány s veřejností, tak jak je zahrnuto mj. i v cílech Strategického plánu rozvoje naší městské části.

Myšlenka vytvoření místa s prvky atraktivními pro starší děti a mládež s cílem umožnit jim trávení volného času venku považuje za smysluplnou a pozitivní. Ze strany veřejnosti i některých členů komise zazněla však otázka, zda je toto místo vzhledem ke svému umístění pro tento účel vhodné. Zároveň bylo poukázáno na stávající rozsáhlé hřiště s mnoha herními prvky, které se v lokalitě nachází, a možnost jeho doplnění chybějícími herními prvky v případě potřeby.

Komise dále doporučuje v souvislosti s plánovanými úpravami prostoru věnovat zvýšenou pozornost lokalitě Řepské stepi, která je jediným vyhlášeným významným krajinným prvkem v naší městské části. Zvláště se zaměřit na uchování organismů a vegetace (vřesovišť) a to např. průběžným prořezáváním keřů a stromů, aby neuhynuly všechny zajímavé druhy bylin, které nemají rády zástin. Doc. PaeDr. J. Farkač nabídl k řešení této otázky svou součinnost.

4. Seč a údržba městských trávníků (mozaiková seč, šetrný režim, luční kvítí, vytipování míst…)

Ing. arch. M. Štěpař otevřel téma seče městských trávníků a informoval o doporučení Ministerstva životního prostředí omezit počet sečí a nechat trávu růst z důvodu, že delší vegetace lépe zadržuje vláhu a pomáhá biodiverzitě. Dále seznámil přítomné s příklady režimu sečí a výsevu lučního kvítí v jiných městech (např. Bruntál, Ostrava, Jihlava, ...)

Mgr. D. Zlatý informoval o stávajícím způsobu a četnosti sečí trávníků v městské části a navrhl lokality, které by byly vhodné k omezení četnosti seče – lokalita za areálem BMX směrem k Řepské stepi, severozápadní část louky před radnicí při ulici Žalanského naproti hřbitovu. O těchto lokalitách bude veřejnost informována např. prostřednictvím Řepské 17, případně i informačními cedulemi přímo v místě. Dále informoval o projednávané možnosti hubení plevelů horkou párou namísto používání postřikových herbicidních přípravků. Do příštího zasedání bude členům komise rozesláno metodické doporučení Management travnatých ploch v období dlouhodobého sucha a horka, které bylo v dubnu 2019 zpracováno odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

Komise souhlasí s výše navrženými lokalitami pro omezenou (nulovou) četnost seče a doporučuje vytipovat místa v rámci sídlištní zástavby, kde by byl vhodný výsev lučního kvítí s možností omezení sečí – např. zbytková trojúhelníková místa trávníků mezi chodníky. Při výsevu lučních květin používat původní druhy. Úprava režimu sečení by měla být prováděna tak, aby nevzniknul ze strany veřejnosti pocit, že vegetace není městskou částí udržována, což by mohlo vést k tzv. efektu rozbitého okna.

5. Úprava veřejného prostranství za domy č.p. 1118-1120 v Bazovského ulici a vytvoření klidové zóny na základě podnětu občana z 2. jednání Komise dne 3. 4. 2019

Mgr. D. Zlatý předložil členům komise návrh na úpravu veřejného prostranství za domy č.p. 1118-1120 v Bazovského ulici. Úprava zahrnuje odstranění betonových ploch, zatravnění plochy bývalého pískoviště, výsadbu vhodné dřeviny a přesunutí laviček na jiná vhodnější místa.

Komise se s navrhovanými úpravami seznámila a doporučuje jejich realizaci.

6. Různé

6.1. Termín 4. zasedání Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City Rady městské části Praha 17

Další jednání komise se uskuteční dne 24. 6. 2019 od 17:30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 17, Žalanského 291/12b. Podklady k jednání budou členům komise zaslány s týdenním předstihem. Jednání bude veřejné.

Předseda komise poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil ve 20:00 hodin.

V Praze dne 22. 5. 2019

Předseda komise: Ing. arch. Michal Štěpař          
Zapsala: Ing. Vladimíra Šrámková
Ověřovatelka zápisu: Ing. Ingrid Růžičková 

Stáhněte si Zápis z 3. jednání Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City, soubor typu pdf, (133,34 kB)

Tisk Export článku do PDF