Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17-18.5.2005

 

Zápis

z 27. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 18.5.2005

 

Přítomno: 21 členů ZMČ

Nepřítomna: dr. Kvašová

Omluven: J.Kryl

 

 

Hlasování o doplněném programu jednání-19,0,1

 

Program:

Kontrola zápisu

Záležitosti majetkové

Záležitosti ekonomické

Opatření o změně statutů příspěvkových organizací ve školství městské části Praha 17

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 17 za r. 2004

Náměty a připomínky členů ZMČ

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Hájek, Václav Urban, Jitka Synková

 

 

1) Kontrola zápisuZMČ souhlasí s kontrolou zápisu bez připomínek.

19,0,1

 

2) Záležitosti majetkové

2.1) Nabídka volného obecního bytu č. 8 o vel. 4+1/L ve 4. podlaží domu čp. 1201 ve Vondroušově ulici

 

3) Záležitosti ekonomické

3.1) Zpráva o plnění rozpočtu za I. čtvrtletí r. 2005-informace

ZMČ bylo seznámeno se zprávou o plnění rozpočtu a je tak splněn úkol vyplývající z usnesení č. 4/1/23 z 26.1.2005, kde je tak stanoveno v bodě III.3. Předkladatel pokládá hlasování o tomto za formální, ztvrzuje jen splnění úkolu z citovaného usnesení.

Hlasování

17,0,3

3.2) Dar TJ SOKOL z výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů

ZMČ schvaluje poskytnutí peněžitého daru TJ SOKOL Řepy ve výši 260.000,-Kč.

ZMČ ukládá EO připravit darovací smlouvu a odeslat peněžitý dar na účet TJ SOKOL Řepy.

21,0,0

T: ihned

Z: EO

3.3) Informace o probíhající kontrole na MČ Praha 17

ZMČ bere na vědomí informaci ing. Květoně o probíhající kontrole na základě zákona o hl.m. Praze č. 131/2000 Sb. a zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Kontrolou prochází veškerá činnost MČ v samostatné i přenesené působnosti za období r. 2004 a I.čtvrtletí r. 2005. S výstupem bude ZMČ seznámeno.

3.4) Úprava rozpočtu k 30.4.2005

ZMČ projednalo a schvaluje výše uvedený materiál.

21,0,0

T: ihned

Z: EO

 

 

4) Opatření o změně statutů příspěvkových organizací ve školství městské části Praha 17.

ZMČ bylo seznámeno s opatřením městské části o změně statutů příspěvkových organizací ve školství městské části Praha 17.ZMČ schvaluje nové znění statutů škol městské části Praha 17 a ukládá OŠK ÚMČ Praha 17 vypracovat ve spolupráci s vedením škol nové statuty.

21,0,0

T: ihned

Z: OŠK

 

 

5) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 17 za r. 2004

Předseda KV Ing. V.Osoba předložil doplněnou zprávu KV. Doporučil, aby ZMČ vzalo na vědomí, že JUDr.Věra Havlíčková se vzdala své funkce v KV a jako nového člena navrhuje Stanislava Veselého, Nevanova ul.. Předseda KV požádal o revokaci usnesení ze zas. ZMČ z 26.5.2005, vzhledem k tomu že KV nemůže provést hloubkovou kontrolu dodržování právních předpisů¨.

Usnesení:

ZMČ revokuje své usnesení z 26.5.2004 o provedení hloubkové kontroly dodržování právních předpisů ve spol. OPTIMIS s.r.o.

14,2,4-návrh byl přijat

ZMČ bere na vědomí abdikaci dr. Havlíčkové a zároveň souhlasí, aby KV byl doplněn o pana Stanislava Veselého.

14,1,5

Usnesení:

ZMČ schvaluje zprávu o činnosti kontrolního výboru za období roku 2004, přednesené současným předsedou kontrolního výboru.

ZMČ ukládá předsedovi kontrolního výboru předložit ZMČ plán kontrol na období 05/2005-12/2005.

T: červen 2005

Radě městské části předat předsedovi kontrolního výboru zprávu o zajišťování vnitřního kontrolního systému v Úřadu městské části a ve všech organizacích, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 17.

T: září 2005

Kontrolnímu výboru provést kontrolu dodržování směrnic v s.r.o. OPTIMIS v rozsahu, uvedeném v příloze Zprávy o činnosti kontrolního výboru.

T: září 2005

protinávrh V. Krásy-hlasovat odděleně

předkladatel se neztotožnil s protinávrhem

Hlasování o protinávrhu V.Krásy

7,13,0-protinávrh nebyl přijat

Hlasování o původním návrhu

14,6,0

 

 

6) Náměty a připomínky členů ZMČ

 

V Praze dne 18.5.2005

 

Schválil a ověřil:

Vlastislav Fencl

Jitka Synková

Jaroslav Hájek

Václav Urban

 

Tisk Export článku do PDF