Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17-20.4.2005

 

Zápis

z 26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 20.4.2005

 

Přítomno: 15 členů ZMČ

Omluveni: Ing.Černý, R.Moťovský, dr.Kvašová, V.Krása, Ing.Kubánek, dr. Havlíčková, Prof.Čepek, J.Synková

 

Program:

Kontrola zápisu

Záležitosti majetkové

Záležitosti ekonomické

Koncepce prevence kriminality

Zpráva KV

Opatření o změně zřizovacích listin příspěvkových organizací ve školství městské části Praha 17

Náměty a připomínky členů ZMČ

Odsouhlasení předloženého programu jednání:

12,1,0

 

1) Kontrola zápisu

Byla provedena kontrola zápisu. Bylo konstatováno, že byla zastupitelem V.Krásou podána v termínu připomínka, která se týkala chybějícího výsledku hlasování u některých bodů. Výsledky hlasování jsou uvedeny v Doplnění zápisu č. 25 zasedání ZMČ, které bylo zastupitelům dnes rozdáno.

dr. Malý-v zápise není uvedeno, od koho konkrétně žádá odpověď na své interpelace-konstatoval, že je zbytečné číst celý zápis i předklady

Hlasování o kontrole zápisu:

14,0,0

 

2) Záležitosti majetkové

2.1) Návrh na pronájem volného obecního bytu 1+1 s přísl., II. kat., byt č. 4 ve 2. podlaží, Sokolovská čp. 101, Praha 8

2.2) Návrh na převedení dlužné pohledávky

ZMČ bylo seznámeno s návrhem řešení úhrady dlužné pohledávky ve výši 97.624,-Kč, vzniklé v souvislosti s užíváním bytu č. 1 o vel. 1+1/L, I. kat. v 1. podlaží domu čp. 1237 v Galandově ulici bývalým nájemcem , jejíž vymáhání bylo pozastaveno usnesením ZMČ č. III/2/44 ze dne 21.10.2002 po dobu poskytnutí bytu občanům postiženým povodní.

Usnesení:

ZMČ souhlasí s převedením dlužné pohledávky ve výši 97.624,-Kč na byt č. 14 o vel. 1+kk v 5. podlaží domu čp. 1162 v ulici Vondroušova a s vypsáním I. kola výběrového řízení za smluvní nájemné na tento byt a ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

15,0,0

 

3)Záležitosti ekonomické

3.1) Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2004

ZMČ projednalo a bere na vědomí Zprávu o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2004 a Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za rok 2004.

ZMČ schvaluje závěrečný účet městské části Praha 17 za rok 2004 za hlavní činnost městské části Praha 17 s těmito výsledky

 • příjmy celkem-200 491 684,48 Kč
 • výdaje celkem-195 876 630,31 Kč
 • saldo příjmů a výdajů-4 615 054,17 Kč

za hospodářskou činnost městské části Praha 17 s těmito výsledky

 • výnosy celkem-97 195 339,96 Kč
 • náklady celkem-90 211 659,42 Kč
 • hospodářský výsledek (zisk)-6 983 680,54 Kč

za finanční vypořádání městské části Praha 17 za rok 2004 s následujícími výslednými vztahy městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl.m. Prahy

 • městská část odvede do státního rozpočtu-1 973 391,27 Kč
 • do rozpočtu hl.m. Prahy-1 921 894,94 Kč
 • městská část obdrží z rozpočtu hl.m. Prahy-6 103,-Kč

městská část žádá radu HMP o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2004 na:

 • rekultivaci skladky Řepy-376 187,-Kč
 • rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ J. Wericha-500 000,-Kč pro využití na stejný účel v roce 2005
 • na generální opravu střech ZŠ Španielova-938 264,54 Kč na jiný účel v roce 2005-výměnu části obvodového pláště pavilonu A ZŠ J. Wericha

ZMČ schvaluje Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za rok 2004.ZMČ ukládá EO postupovat ve smyslu tohoto usnesení a Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za rok 2004 předložit do 15.5.2005 DELOITTE s.r.o. Praha 1.

15,0,0

 

 

4) Koncepce prevence kriminality MČ Praha 17 Zastupitelstvo bylo předkladatelem seznámeno s materiálem. Proběhla diskuse, ve které byly vysloveny pozitivní i negativní připomínky k materiálu.

11,2,2-předložený materiál nebyl schválen

 

5) Zpráva kontrolního výboru

Předseda KV, Ing. Vladimír Osoba, uvedl Zprávu KV. Proběhla diskuse, které se zúčastnili zastupitelé: Žežulková, Malý, Svoboda.

ZMČ schvaluje zprávu o činnosti kontrolního výboru za období roku 2004, přednesené současným předsedou kontrolního výboru.

ZMČ ukládá :

1.Předseda kontrolního výboru předloží ZMČ plán kontrol na období 04/2005-12/2005

T: květen 2005

2.Radě městské části předat předsedovi kontrolního výboru zprávu o zajišťování vnitřního kontrolního systému v Úřadu městské části a ve všech organizacích, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 17.

T: červen 2005

3.Kontrolnímu výboru provést kontrolu dodržování směrnic v s.r.o. OPTIMIS v rozsahu, uvedeném v příloze Zprávy o činnosti kontrolního výboru.

T: červen 2005

Hlasování: 11,2,2-návrh nebyl přijat

 

 

6) Opatření o změně zřizovacích listin příspěvkových organizací ve školství městské části Praha 17

Zastupitelstvo MČ bylo seznámeno s opatřením městské části o změně zřizovacích listin příspěvkových organizací ve školství městské části Praha 17.

Usnesení:

ZMČ schvaluje nové znění zřizovacích listin škol městské části Praha 17 a ukládá OŠK ÚMČ Praha 17 zúřadovat tyto dokumenty a předat je příslušným orgánům a institucím.

15,0,0

T: ihned

Z: OŠK

 

7) Náměty a připomínky členů ZMČ

 

 

V Praze dne 20.4.2005

 

Schválil a ověřil:

Vlastislav Fencl

Jaroslav Hájek

Josef Kryl

Václav Urban

 

Tisk Export článku do PDF