Zápis z 2. jednání Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City

Znak Městské části Praha 17 Jednání proběhlo dne 3. dubna 2019 od 17:30 hodin v Obřadní síni úřadu městské části Praha 17, Žalanského 291/12b

Předseda komise: Ing. arch. Michal Štěpař

Přítomni: doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc., Mgr. Lukáš Pokorný, Mgr. Silvie Malíková, Ing. Mária Szitányiová, Oldřich Staněk, Ing. Ingrid Růžičková, Ing. Vladimíra Šrámková – tajemnice, veřejnost.

Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City Rady městské části Praha 17 je usnášení schopná.

Program:

 1. Kontrola zápisu, schválení programu a ověřovatele zápisu
 2. Průběžné informace k probíhajícím projektům
 3. Sadové úpravy předprostoru Kulturního centra Průhon
 4. Billboard na pozemku městské části při ulici Karlovarská
 5. Prezentace Lukáše Pokorného na téma: Enviromentální část strategického plánu rozvoje městské části Praha 17
 6. Různé

1. Kontrola zápisu, schválení programu a ověřovatele zápisu

V 17:30 Ing. arch. Michal Štěpař přivítal všechny přítomné, zahájil 2. jednání Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City Rady městské části Praha 17 (dále jen „komise“). Členové komise se krátce představili přítomné veřejnosti.

Proběhlo schválení programu jednání a odsouhlasení zápisu z 1. jednání komise ze dne 28. 1. 2019.

Do funkce ověřovatelky zápisu byla zvolena Mgr. Silvie Malíková.

Hlasování: 7-0-0 (schváleno)

2. Průběžné informace k probíhajícím projektům

2.1. Urbanistická studie na území v lokalitě Slánská a Makovského

Ing. arch. M. Štěpař informoval přítomné o záměru zpracování územní studie na území nacházející se v centrální části Řep v oblasti mezi čerpací stanicí při ulici Slánská, obchodním centrem a zastávkou MHD Slánská. Rada hl. m. Prahy pověřila řešením žádosti o zpracování územní studie 1. náměstka primátora doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka. V současnosti probíhají jednání se zástupci hl. m. Prahy (vlastníkem pozemků) a zástupcem OC Řepy (investorem rekonstrukce obchodního centra).

2.2. Komunitní zahrada, Komunitní spolek Řepy

Mgr. L. Pokorný informoval o činnosti Komunitního spolku Řepy a o proběhlé anketě, jejíž cílem bylo zjistit zájem obyvatel o komunitní zahradu v Řepích a výběr vhodné lokality na území městské části. Celkem bylo vyplněno 188 dotazníků. Komunitní spolek dále plánuje představit záměr komunitní zahrady Radě městské části a diskutovat s ní o možnosti výpůjčky konkrétního pozemku. Ing. arch. M. Štěpař doplnil, že proběhlo setkání zástupců komunitního spolku s paní ředitelkou Pavlišovou s cílem seznámit se s jejím názorem, zkušenostmi i případnými obavami s předpokladem, že by komunitní zahrada vznikla v blízkosti některé z budov základní školy genpor. Fr. Peřiny.

2.3. Spolupráce s akademickou obcí – workshop na téma řepský hřbitov

Ing. arch. M. Štěpař informoval o spolupráci s paní architektkou Radmilou Fingerovou z fakulty architektury ČVUT a o plánovaném studentském workshopu, který bude probíhat od pátku 12. 4. 2019. Studenti navrhnou budoucí rozvoj řepského hřbitova včetně úprav přilehlých veřejných prostranství. Následně své práce představí a prodiskutují na setkání s občany s cílem přiblížit téma smrti a funerální architektury současné společnosti. Přitom si vyzkouší prezentaci a obhajobu svých myšlenek před laickou veřejností.

2.4. Nové webové stránky městské části

Ing. arch. M. Štěpař sdělil přítomným výsledky ankety o podobě nového webu městské části, celkem bylo obdrženo přes 140 vyplněných dotazníků. V současnosti se připravuje první z řady workshopů, jehož tématem bude úvodní stránka a přehledná navigace, a který proběhne 29. 4. 2019 v KC Průhon. Workshop bude otevřený široké veřejnosti, ale z kapacitních důvodů bude počet účastníků omezen. Registrace pro zájemce bude spuštěna okolo 12. dubna.

3. Sadové úpravy předprostoru Kulturního centra Průhon

Ing. arch. M. Štěpař seznámil přítomné s projektem sadových úprav předprostoru Kulturního centra Průhon, který zpracoval ateliér zahradní a krajinářské architektury Living in Green. Předmětem projektu je návrh výsadby a úprava prostoru před KC Průhon. Pro lokalitu byly navrženy tři varianty výsadeb a řešení odpočinkových míst. Ve všech třech variantách se počítá s odstraněním stávajících jalovců před prodejnou a s vybudováním vyvýšeného záhonu z betonových palisád na místě původní oválné travnaté plochy před vstupem do kulturního centra. Jednotlivé návrhy se liší v charakteru navržených výsadeb a v řešení možnosti posezení před kulturním centrem.

Komise návrhy sadových úprav prodiskutovala a doporučuje:

 • upřednostnit bylinnou výsadbu v kombinaci s lučním kvítím (traviny, trvalky a cibuloviny) oproti výsadbě keřů a půdopokryvných dřevin,
 • v případě umístění laviček zohlednit možnosti pohodlného sezení,
 • upustit od betonových palisád, které svým vzhledem a provedením degradují veřejný prostor, a v případě potřeby vytvoření vyvýšeného záhonu použít jiný materiál,
 • nerealizovat designové prvky navržené ve variantě 1 (betonová křesla a mobilní nádoby),
 • s ohledem na zamýšlenou úpravu zvážit vhodnost stávajícího umístění knihobudky a možnost jejího přemístění v rámci řešeného prostoru tak, aby vznikl před vstupem do kulturního centra jeden ucelený prostor,
 • věnovat zvýšenou pozornost následné péči a údržbě s ohledem na význam předprostoru kulturního centra.

Dále doporučuje pověřit předsedu komise Ing. arch M. Štěpaře jednáním se zástupci hl. m. Prahy o celkové koncepci úprav veřejného prostranství v okolí kulturního centra, její realizaci a svěření pozemků do správy městské části.

4. Billboard na pozemku městské části při ulici Karlovarská

Komise souhlasí s prodloužením lhůty provozování billboardu z části umístěného na pozemku parc. č. 1378/43 ve svěřené správě městské části při ulici Karlovarská na dobu 5 let a navrhuje zanalyzovat ceny nájemného z pozemků pro umístění reklamních poutačů.

5. Prezentace Lukáše Pokorného na téma: Enviromentální část strategického plánu rozvoje městské části Praha 17

Mgr. L. Pokorný odprezentoval přítomným část strategického plánu týkající se životního prostředí, následně proběhla krátká diskuse. Komise doporučuje aktualizovat Akční plán strategického plánu rozvoje městské části Praha 17.

6. Různé

6.1. Karlovarská ulice

Doporučení ze strany veřejnosti, aby v případě projednávání úprav Karlovarské ulice městská část prosazovala umístění úsekového radaru, výsadbu stromořadí a užití tichého asfaltu.

6.2. Používání herbicidů

Dotaz ze strany veřejnosti, zda se při údržbě zeleně v Řepích používá chemických prostředků (např. Roundup apod.).

Vyjádření OŽPD – pro postřik plevelů na veřejných plochách je používán přípravek CLINIC (tj. -postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou, určený k hubení vytrvalých i jednoletých plevelů). Tento přípravek je schválen Státní rostlinolékařskou správou pro výše uvedené použití – tedy i pro veřejné plochy. Přípravek má zpracovaný bezpečnostní list, bez kterého by nemohl být vyráběn, distribuován a použit. Tento přípravek není nebezpečný lidem a živočichům, pokud není bezprostředně aplikován na ně. Po aplikaci přípravek působí pouze na aplikovanou rostlinu, a navíc je používán ředěný přípravek. Pár minut po aplikaci se stává postřik neškodným.

6.3. Sekání trávy

Komise doporučuje vytipovat vhodná místa, kde by mohlo být prováděno sekání trávy v tzv. šetrném režimu, případně ponechání travin v přirozeném režimu bez sekání s možností výsevu lučních květin.

6.4. Úprava parku za domy č. 1118-20 v Bazovského ulici

Podnět ze strany veřejnosti na úpravu veřejného prostranství za domy č. p. 1118–1120 v Bazovského ulici a vytvoření klidové zóny. Komise se seznámí s předanou peticí z 03/2011 a bude se tímto tématem zabývat na svém dalším jednání.

6.5. Termín 3. zasedání Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City Rady městské části Praha 17

Další jednání komise se uskuteční dne 15. 5. 2019 od 17:30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 17, Žalanského 291/12b. Podklady k jednání budou členům komise zaslány s týdenním předstihem. Jednání bude veřejné.

Předseda komise poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil v 19:15 hodin.

V Praze dne 12.4.2019

Předseda komise: Ing. arch. Michal Štěpař          

Ověřovatel zápisu: Mgr. Silvie Malíková                     

Zapsala: Ing. Vladimíra Šrámková

Stáhněte si Zápis z 2. jednání Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City, soubor typu pdf, (127,59 kB)

Přílohy:
Sadové úpravy předprostoru Kulturního centra Průhon, soubor typu pdf, (7,85 MB)

Billboard na pozemku městské části při ulici Karlovarská, soubor typu pdf, (586,82 kB)
Prezentace Enviromentální část strategického plánu rozvoje městské části Praha 17, soubor typu pdf, (888,44 kB)

Tisk Export článku do PDF