Zápis z 18. jednání Komise pro „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“ a komunitní plánování sociálních služeb

Znak Městské části Praha 17 Jednání komise proběhlo 24.9.2018

Přítomni: Ing. Jaroslava Šimonová, Mgr. Monika Čermáková, pí Šárka Strachová, p. Vladimír Hejnic, p. Jiří Svoboda prom. mat.

Omluveni: p. Jiří Masopust, Ing. arch. Michal Štěpař

Program:

  1. Schválení programu jednání, hlasování o přizvaných hostech
  2. Doplnění „Zásad postupu při pronájmu bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou“
  3. Informace o vývoji výstavby DPS
  4. Informace o  „Vyhlášení výběrového řízení na zpracování analýzy na zjištění sociální situace seniorské skupiny v MČ Praha 17“.
  5. Problematika určení výše nájemného v DPS
  6. Různé - projekt Naděje - sociální práce s bezdomovci

Ad 1. Předsedkyně komise Ing. Šimonová zahájila jednání a zároveň všem poděkovala za účast na komisích a za vykonanou práci za volební období 2014 - 2018.
Hlasování o programu:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se : 0

Ad 2. V návaznosti na společné jednání Komise pro dům pečovatelskou službou a komunitní plánování soc. služeb a Sociální a zdravotní komise dne 4.6.2018 byla představen návrh přílohy č. 2 „Zásad postupu při pronájmu bytů zvláštního určení v DPS MČ Praha 17“ s názvem „Základní kritéria pro stanovení pořadí v evidenci žadatelů o byt v DPS“, který byl navržen Sociálním odbore a schválen právním odd. ÚMČ (viz příloha).

Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení:
Komise schvaluje návrh přílohy č. 2 „Zásad postupu při pronájmu bytů zvláštního určení v DPS MČ Praha 17“ s názvem „Základní kritéria pro stanovení pořadí v evidenci žadatelů o byt v DPS“.

Ad 3. Ing. Šimonová informovala o jednání na mimořádném Zastupitelstvu MČ Praha 17 ohledně změn projektu DPS s tím, že o změnách bude rozhodovat až nové Zastupitelstvo MČ Praha 17 po komunálních volbách říjnu 2018.

Ad 4. Ing. Balázsová informovala o výběrovém řízení na projekt „Zpracování analýzy na zjištění sociální situace seniorské skupiny obyvatel v MČ Praha 17 na základě dotazníkového šetření včetně zjištění zájmu o bydlení v DPS“. Toto výběrové řízení vyhrála Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut Ambis, a.s. Tento projekt je částečně financován z dotace HMP.

Ad 5. Ing. Šimonová představila přítomným informace o průměrné výši důchodu na naší MČ, o struktuře příjemců příspěvku na péči v Řepích a příspěvku na bydlení u seniorské skupiny obyvatel a proběhla diskuze na téma stanovení výše nájemného v DPS.

Komise navrhla následující usnesení:
Usnesení: Komise doporučuje Radě MČ Praha 17 při stanovení výše nájemného zohlednit aktuální průměrnou výši důchodů, možnost využití nepojistných sociálních dávek – příspěvek na bydlení, výši nákladů na provoz DPS a závěry výše zmíněné analýzy na zjištění sociální situace seniorské skupiny obyvatel v MČ Praha 17 na základě dotazníkového šetření včetně zjištění zájmu o bydlení v DPS.

Ad 6. Ing. Balázsová informovala o projektu „Rozšíření terénního programu pro lidi bez domova na území Prahy 17 Řepy“. Tuto práci zajišťuje pro naší MČ organizace Naděje.

Komise navrhla následující usnesení:
Usnesení: Komise doporučuje informovat veřejnost prostřednictvím článku v Řepské 17 o práci s bezdomovci.

Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se : 0

Zapsala: Ing. Balázsová

Stáhněte si Zápis z 18. jednání Komise pro „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“ a komunitní plánování sociálních služeb, soubor typu pdf, (155,81 kB)
Stáhněte si Základní kritéria pro stanovení pořadí v evidenci žadatelů o byt v DPS, soubor typu pdf, (338,07 kB)

Tisk Export článku do PDF