Zápis z 14. jednání Komise pro „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“ a komunitní plánování sociálních služeb

Znak_MC.png Jednání komise proběhlo 18.10.2017

Přítomni: Ing. Šimonová, p. Masopust, p. Svoboda
Omluveni: Ing. arch. Štěpař, p. Hejnic, p. Horňák
Hosté: p. Szitanyová, p. Matějovská

Program:
1) Předsedkyně komise Ing. Šimonová zahájila jednání komise a představila hosty. Komise z důvodu neúčasti ostatních členů komise není usnášení schopná.

2) Informace o chystaném
Městská část Praha 17 připravuje k tisku aktualizovaný Katalog sociálních a zdravotních služeb, vzdělávacích a volnočasových aktivit, který bude částečně hrazen z grantu HMP pro komunitní plánování sociálních služeb. Komisi byl představen návrh Katalogu a proběhla diskuse nad obsahem a jednotlivými body, byly vznášeny připomínky. Vzhledem k tomu, že Komise nebyla usnášení schopná, bylo dohodnuto, že návrh se zapracovanými připomínkami bude zaslán všem členům Komise a do 23. 10. 2017 proběhne korespondenční hlasování o schválení upraveného návrhu Katalogu se zapracovanými připomínkami.

Toto korespondenční hlasování proběhlo do 23.10.2017 s výsledkem:
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nezúčastnil se:2
Usnesení: Komise schvaluje návrh katalogu a doporučuje Radě MČ Praha 17 ke schválení.


Praha, 23. 10. 2017


Zapsala: Ing. Balázsová

Stáhněte si Zápis z 14. jednání Komise pro „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“ a komunitní plánování sociálních služeb, soubor typu pdf, (108,52 kB)

Tisk Export článku do PDF