Zápis z 12. jednání komise pro strategické plánování a územní rozvoj

Znak Městské části Praha 17 Jednání komise se konalo dne 17.2.2020

PŘÍTOMNI:
ČLENOVÉ KOMISE:

Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., Martin Marek, Mgr. Martin Benkovič, Bc. Jan Růžička, Pavla Janecká.

DALŠÍ ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ:

Ing. arch. Eva Rokosová (tajemnice komise), Jaroslav Bíro (místostarosta), Ing. Alois Podaný (vedoucí OÚRI).

OMLUVENI:

Jiří Masopust, Vladimír Slíž.

(Prezenční listina je archivována u tajemníka komise)

PRUBĚH JEDNÁNÍ:

Předseda komise doc. Farkač přivítal přítomné a zahájil jednání. Navržený program byl schválen.

1) Shrnutí stanovisek projednávaných korespondenčně v průběhu prosince 2019 a ledna 2020:
1.1 Rekonstrukce Žalanského, č. akce 1000040, Praha 17

Členové komise se seznámili se stavebním záměrem a PD na rekonstrukci ulice Žalanského v úseku od křižovatkou s ulicí Slánská ke křižovatce s ulicí Hofbauerova v současné šířce, která se má realizovat v roce 2020. Členové komise vyslovili z hlediska územního rozvoje souhlas (výsledky hlasování: 6x PRO, 0x PROTI, 1x ZDRŽUJI SE) s tím, že bude zajištěna koordinace prováděných prací s případnými opravami nebo rekonstrukcemi inž. sítí v daném úseku komunikace s jejich správci tak, aby následně v krátkém časovém úseku nedošlo k porušení nového povrchu komunikace za účelem oprav nebo rekonstrukcí inž. sítí.
1.2 RD Čistovická čp. 355, Praha-Řepy a plynová přípojka
OSOM ÚMČ Praha 17 požádal o stanovisko Komise pro ÚRSP k projektové dokumentaci na stavbu rodinného domu v Čistovické čp. 355 a přeložky přípojky STL plynu, která leží v komunikaci ve správě ÚMČ Praha 17. Členové komise se seznámili s předloženou PD a většina členů sedmičlenné komise se vyjádřila pro souhlasné stanovisko (výsledky hlasování: 4x PRO, 0x PROTI, 3x ZDRŽUJI SE).
1.3 Plynofikace BD Skuteckého čp. 1705, Praha – Řepy
Společenství vlastníku BD požádalo prostřednictvím zmocněnce Pražská plynárenská, Servis distribuce, a.s. o stanovisko pro územní a stavební řízení k PD na výstavbu nové plynové přípojky k domu čp. 1705, Skuteckého ul., Praha – Řepy. Přípojka STL plynu bude budována zčásti na pozemku parc. č. 1142/250, k.ú. Řepy, který je ve správě ÚMČ Praha 17. Členové komise vyslovili z hlediska územního rozvoje souhlas (výsledky hlasování: 5x PRO, 0x PROTI, 2x ZDRŽUJI SE) se stavbou podle předložené PD s tím, že bude investorem uzavřena smlouva s OSOM ÚMČ Praha 17 o pronájmu pozemku a následně smlouva o zřízení věcného břemene.
1.4 Řízení o prodloužení dočasné stavby – velkoplošná reklama na Karlovarské na pozemka parc.č.1378/43, k.ú. Řepy
Členové komise obdrželi oznámení o zahájení řízení na prodloužení dočasné stavby na Karlovarské ul. Jedná se o velkoplošný reklamní panel umístěný na pozemku  parc.č.1378/43, k.ú. Řepy ve směru jízdy do centra Prahy. Členové komise vyjádřili z hlediska územního rozvoje nesouhlasné stanovisko (výsledky hlasování: 5x PRO nesouhlas, 0x PROTI nesouhlasu, 2x ZDRŽUJI SE).
1.5. Řízení o prodloužení dočasné stavby - reklama na Plzeňské na pozemku parc. č. 1496/6, k.ú. Řepy
Členové komise obdrželi oznámení o zahájení řízení na prodloužení dočasné stavby na Plzeňské ul. Jedná se o velkoplošný reklamní panel umístěný na pozemku parc.č.1496/6, k.ú. Řepy ve směru jízdy do centra Prahy. Členové komise vyjádřili z hlediska územního rozvoje nesouhlasné stanovisko (výsledky hlasování: 4x PRO nesouhlas, 0x PROTI, nesouhlasu, 3x ZDRŽUJI SE).

2) STL plyn. přípojka, BD Mrkvičkova čp. 1356, Praha – Řepy.
Členové komise obdrželi podklady od firmy INFRA TOKA, s.r.o. ke stavebnímu záměru na vybudování přípojky STL plynu pro BD čp. 1356-1360, k.ú. Řepy, Mrkvičkova ul. a vyjádřili z hlediska územního rozvoje souhlas s navrhovanou akcí (výsledky hlasování: 5x PRO, 0x PROTI, 2x ZDRŽUJI SE).

3) Metropolitní plán Prahy - část Řepy SZ - návrh
V současné době probíhá na Magistrátu hl. m. Prahy vypořádání doručených připomínek k návrhu Metropolitního plánu z r. 2018, veřejné jednání bude asi v polovině t.r.
Bylo konstatováno:
a) V návrhu je respektován návrh MČ Řepy na zachování zeleně v cenném přírodním biotopu v severozápadní části Řep (pozemky parc. č. 1337/11, k.ú. Řepy a další pozemky jižním směrem až k areálu VÚZT);
b) Obdobný cenný navazující přírodní biotop na území sousedního Zličína je v současné době výhledově ale ohrožen, poněvadž je určen pro bytovou výstavbu. Členové komise navrhují změnu návrhu Metropolitního plánu tak, aby cenný pás přírodní zeleně byl zachován až ke Zličínskému hřbitovu (ve Zličíně jsou navrženy další rozvojové plochy pro bytovou výstavbu, např. nynější průmyslový areál, plochy u metra Zličín, aj.). Kromě toho tato nová výstavba a její následný provoz by neúnosně, resp. významně negativně, zatížila komunikace Strojírenská a Žalanského, příp. ulici Engelmüllerovu, vedoucí do sídliště Řepy na ul. Makovského. Navržený dopravní obchvat na západní straně Zličína takovou situaci vůbec neřeší.

4. Různé:
4.1. Vyjádření k bodu ad 1.4 – reklama na Karlovarské na pozemku parc. č. 1378/43, k.ú - Řepy
Vedoucí OÚRI Ing. Podaný sdělil, že OSOM upozornil na Usnesení RMČ č.000139/2019, podle kterého Rada souhlasí s prodloužením stavby o 5 let, tj. do konce roku 2024. Na základě této informace byla námitka stažena.
Pan Marek upozornil, že stavby byla změněna a posunuta blíž směrem ke Karlovarské ulici.
4.2. Urbanistická studie nového centra Řep u zastávky Slánská na Makovského ul.
Komise pro strategické plánování a územní rozvoj jako orgán kompetentní k vyjadřování se k rozvoji území (viz Jednací řád komisí RMČ Praha 17, č. 1. bod 2.) požaduje poskytnutí 1.) textu objednávky studie s podpisem zodpovědné osoby za ÚMČ Praha 17, 2.) informaci o způsobu výběru zpracovatele studie, 3.) základní koncepci objednané studie, která byla prezentovaná na veřejném zasedání Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City dne 27.1.2020 (zpracovatel City Upgrade) a 4). do jaké míry byly vzaty v úvahu rozvojové studie pro Řepy zpracované v nedávné minulosti (Strategický plán aj.). Komise pro strategické plánování a územní rozvoj si vyhrazuje právo vyjadřovat se k rozvoji MČ Praha 17 Řepy jako první z poradních orgánů Rady MČ, viz také působnost Odboru územního rozvoje ÚMČ Praha 17 (viz Organizační řád ÚMČ Praha 17,  resp. také i logicky podle obsahu platného názvu komise – Komise strategického plánování a územního rozvoje), se kterým jmenovaná komise úzce spolupracuje.
4.3. Prověření zásahů do krajiny a VKP Řepský potok
Na území Řepského potoka a jeho ochranného pásma byly zjištěny nové terénní úpravy; ve výsledku byl výrazně změněn tok Řepského potoka (VKP ze zákona) a stav jeho ochranného pásma. Dále v okolí komunikace parc.č. 1337/77, k.ú. Řepy byly vykáceny početné dřeviny a velkoplošné keřové porosty (nad 40 m2). Komise navrhuje podání podnětu na OŽPD k prověření situace a zda bylo postupováno v souladu se zákonem.
Komise vzala na vědomí Oznámení o zahájení řízení o odstranění nepovolené stavby oplocení podél komunikace parc.č. 1337/77, k.ú. Řepy.

Vyhotovila: Ing. arch. Eva Rokosová, tajemnice komise
Schválil: doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., předseda komise

Stáhněte si Zápis ze 12. jednání komise pro strategické plánování a územní rozvoj.pdf, soubor typu pdf, (68,34 kB)

Tisk Export článku do PDF