Zápis z 10. jednání komise pro strategické plánování a územní rozvoj dne 3.5.2017

PŘÍTOMNI: ČLENOVÉ KOMISE

Ing. arch. Michal Štěpař, Martin Marek, Ing. Lubomír Lampert, Jiří Masopust, Ing. Rudolf Kubát

DALŠÍ ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ:

Ing. Miloslav Tlustý, tajemník komise
Ing. Zdeněk Kymr, OŽPD ÚMČ Praha 17
Milan Hrdina, spoluvlastník pozemku č.parc. 1337/11 k.ú. Řepy  
Ing. arch. František Novotný, Ing. Petr Vejražka - projektanti

OMLUVENI:

Ing. Pavel Franěk, Vladimír Slíž

(Prezenční listina je archivována u tajemníka komise)

KOMISE PROJEDNALA

Na úvod předseda komise přivítal nového člena Ing. Rudolfa Kubáta na místo odvolaného pana Jiřího Svobody a dále pozvané hosty.

Komise se znovu zabývala podnětem spoluvlastníků pozemku č.parc. 1337/11 k.ú. Řepy na změnu ÚP SÚ HMP na základě nově předložené dokumentace řešící dopravní obsluhu lokality na stávající dopravní infrastrukturu, tj. napojení na ulici Karlovarskou nazvané „Severozápadní segment MČ Řepy, Praha 17, Územní studie, doplněk dopravní obsluhy “. Dokumentace reaguje na důvody přerušení předmětného podnětu vedeného pod č. 840 ve Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP.

Tato záležitost již byla v komisi projednávána 9.3.2015 a posléze 25.1.2016 se závěrem, že podnět byl postoupen v souladu s Metodickým pokynem k ÚP SÚ HMP pořizovateli územně plánovací dokumentace – Odboru územního rozvoje MHMP s tím, že pokud bude rozhodnuto Zastupitelstvem hl.m. Prahy o pořizování této změny, může MČ uplatnit své připomínky při projednání zadání, resp. návrhu změny ÚP SÚ HMP.

Podnět na pořízení změny ÚP SÚ HMP spočívá stále ve změně části funkční plochy OP/SV s kódem míry využití území B a menší části funkční plochy OP/ZMK na funkční plochu „všeobecně smíšené území – SV“ s kódem míry využití území E, a to z důvodu umožnění projektové přípravy pro následnou realizaci souboru polyfunkčních objektů. Jedná se tedy o navýšení kódu „o 3 stupně“.

V případě nově předložené dokumentace se komise jednomyslně shodla na stejném postupu jako při předchozích podáních podnětu na změnu ÚP SÚ HMP týkající se pozemku č.parc. 1337/11 k.ú. Řepy – postoupit rovněž tento doplňující materiál Odboru územního rozvoje MHMP, který z titulu pořizovatele ÚPD projedná podnět vedený pod č. 840 s dalšími příslušnými orgány hlavního města Prahy.

 

Závěrem předseda komise poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.

 

Vyhotovil: Ing. Miloslav Tlustý, tajemník komise

Schválil: Ing. arch. Michal Štěpař, předseda komise

Tisk Export článku do PDF