Zápis z 1. jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb

Znak Městské části Praha 17 Jednání proběhlo dne 17.12.2018

Přítomni – členové komise:

Mgr. Monika Čermáková, JUDr. Věra Havlíčková, Vladimír Hejnic, PhDr. Jindřich Kadlec, MUDr. Antoine Katra, Bc. Ivana Rousková

Další účastníci – hosté:

Ing. Jaroslava Šimonová

Průběh jednání:

 • Předsedkyně komise Mgr. Monika Čermáková přivítala všechny přítomné na 1. jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb. Mezi hosty přivítala a představila Ing. Jaroslavu Šimonovou, které předala úvodní slovo.
 • Ing. Jaroslava Šimonová se představila a všechny přítomné seznámila, že byla zvolena radní pro sociální oblast.
 • Mgr. Monika Čermáková seznámila členy komise s programem 1. jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb. Požádala o podpis na prezenční listinu, vyplnění kontaktů jednotlivých členů komise a o podpis na závazek ohledně zachování mlčenlivosti. Upozornila členy komise na skutečnost, že zachovávat mlčenlivost se člen Sociálně a zdravotní komise Praha 17 zavazuje nejen po dobu trvání funkce, ale i po jejím skončení.
 • Předsedkyně komise požádala o představení všech přítomných členů Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb a o specifikaci oblasti, které se v rámci činnosti komise chtějí věnovat:
  • PhDr. Jindřich Kadlec – oblast propojení sociální a zdravotní péče v terénu
  • MUDr. Antoine Katra – oblast vztahu pacient-lékař a lékař-pacient, nové informace na Poliklinice Řepy, informace ohledně výstavby DPS
  • JUDr. Havlíčková – oblast problematiky seniorů, informace ohledně výstavby DPS
  • Bc. Ivana Rousková – oblast domácí péče a propojení neformální péče, paliativní péče
  • Vladimír Hejnic – oblast problematiky seniorů a výstavby DPS
 • Mgr. Monika Čermáková požádala přítomné členy o volbu místopředsedy Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování:

PhDr. Jindřich Kadlec přijal návrh na místopředsedu komise.

Průběh hlasování:

pro

proti

zdržel se hlasování

5

0

1

Místopředsedou Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování byl zvolen PhDr. Jindřich Kadlec.

 • Mgr. Monika Čermáková požádala přítomné členy o volbu ověřovatele zápisu Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování:

MUDr. Antoine Katra přijal návrh na ověřovatele zápisu.

Průběh hlasování:

pro

proti

zdržel se hlasování

5

0

1

Ověřovatelem zápisu Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování byl zvolen MUDr. Antoine Katra.

 • Mgr. Monika Čermáková seznámila přítomné členy s „Jednacím řádem komisí RMČ Praha 17“. Zdůraznila, že členové jednotlivých komisí jsou povinni účastnit se jednání komisí, jejichž jsou členy. Nemůže-li se člen komise zúčastnit jednání komise, omluví se předem předsedovi nebo tajemníkovi komise. Při třech neomluvených absencích za sebou, bude člen komise odvolán RMČ P17 na návrh předsedy komise.
 • Mgr. Monika Čermáková požádala přítomné členy o stanovení návrhu činnosti komise:
  • Bc. Ivana Rousková – seznámila přítomné s cíli a výstupy u kulatého stolu. Dále informovala, že v dubnu 2019 se uskuteční konference na téma paliativní péče, věnuje se hlavně paliativní péči,
  • PhDr. Jindřich Kadlec – připraví prezentaci Centra pro rodinné pečující na příštím jednání komise,
  • MUDr. Antoine Katra – více informovat ve zdravotnictví ohledně práva a povinností, otázka sociální služby – ceny, získat více informací ohledně výstavby DPS a další živá témata v oblasti zdravotnictví a v oblasti sociální,
  • JUDr. Věra Havlíčková – ztotožňuje se s návrhy činností MUDr. Katry,
  • Vladimír Hejnic – zkušenosti s paliativní a pečovatelskou službou. Z pohledu pečovatele paliativní služba je schopna poskytnout okamžitou pomoc – důležitá je rychlost poskytnuté pomoci. Problém při poskytnutí informací ze strany nemocnic při propuštění do domácí péče,
  • Mgr. Monika Čermáková – problémy bezdomovectví (zvyšující se tendence), seniorská tématika, tzv. „děti ulice“, využití lůžek v Domově sv. Karla Boromejského – možnost doporučovat klienty a řešit tak danou problematiku.
 • Mgr. Monika Čermáková seznámila přítomné členy s kazuistikou, kterou zaslala obyvatelka MČ Praha17. Obyvatelka MČ Praha požádala o pomoc při řešení její tíživé bytové situace. Po seznámení s kazuistikou proběhla k této kazuistice diskuze.
  Na základě projednání dané kazuistiky Sociální a zdravotní komise a komunitního plánování navrhla, aby RMČ P17 bytové komise doporučila řešení pro tuto obyvatelku MČ Praha 17, která je uvedena v kazuistice, podáním žádosti na bytovém odboru MHMP.

Na základě tohoto doporučení Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování proběhlo hlasování:

pro

proti

zdržel se hlasování

6

0

0

Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb doporučuje RMČ, aby bytová komise navrhla této obyvatelce MČ Praha 17, která je uvedena v kazuistice, řešit její tíživou bytovou situaci prostřednictvím podání žádosti na bytovém odboru MHMP.

 • Stanovení termínů jednání komise – Mgr. Monika Čermáková navrhla přítomným členům komise setkávat se v 1. pololetí roku 2019 1x za měsíc každé druhé pondělí v měsíci. Termín 2. jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb bylo stanoveno dne 14.1.2019. Další termíny jednání komise jsou v příloze.
 • Mgr. Čermáková seznámila přítomné členy komise, že na 2.  jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sdělí informace ohledně Centra pro rodinné pečující. MUDr. Katra poskytne aktuální informace o provozu psychosomatického centra v Řepích a domluví termín ohledně možnosti navštívit psychosomatické centrum.
 • Mgr. Monika Čermáková seznámila přítomné členy komise s úkolem RMČ P17 ze dne 5.12.2018. Jednalo se o podnět z FN Motol, týkající se ordinačních hodin v odpoledních hodinách na poliklinice v Řepích. Úkolem bylo zkontrolovat ordinační hodiny, které mají lékaři uvedeny na dveřích a tento stav zaktualizovat.
  K tomuto bodu se vyjádřil MUDr. Katra, který sdělil, že obvodní lékaři neordinují v pátek v odpoledních hodinách. Pacienti v případě potřeby mají prostor navštívit lékaře v dopoledních hodinách. Pohotovost ve FN Motol je v pátek až ve večerních hodinách.
  Mgr. Monika Čermáková informovala přítomné, že místostarosta Ing. arch. Michal Štěpař provedl aktualizaci lékařů a jejich ordinační doby na MČ Praha 17, která byla již zveřejněna na webu ÚMČ P17.
  V měsíci lednu 2019 tato informace bude umístěna v Řepské 17. Na základě této skutečnosti je tento úkol splněn, do budoucna je třeba s lékaři komunikovat o aktualizacích ordinačních hodin a kontaktů zejména na webových stránkách úřadu. Tímto úkolem se bude zabývat MUDr. Katra při plánovaném setkání lékařů.
 • Bc. Jana Císařová seznámila přítomné členy komise ohledně projednání požadavku – představení organizace Senior Care sociální služby o.p.s., která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb.
  Komise doporučuje, aby organizace Senior Care služby o.p.s. zaslala prezentaci jejich organizace a podklady pro poskytování péče pro občany MČ P17 pro členy komise k jejich bližšímu představení.

Závěrem předsedkyně komise Mgr. Monika Čermáková poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

Vyhotovila: Bc. Jana Císařová, tajemnice komise, dne 18.12.2018

Schválila: Mgr. Monika Čermáková, předsedkyně komise, dne 27.12.2018

Ověřil: MUDr. Antoine Katra, dne 8.1.2019

Stáhněte sí Zápis z 1. jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb

Příloha č. 1:

Termíny jednání komise na 1. pololetí roku 2019:

14.1.2019

11.2.2019

11.3.2019

15.4.2019

13.5.2019

17.6.2019

Tisk Export článku do PDF