Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 61.2
ze dne 04.05.2009

Usnesení ke Zprávě o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2008<BR>ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008

Rada MČ

I. PROJEDNALA

Zprávu o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2008.


II. PROJEDNALA

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008.


III. SOUHLASÍ

se Závěrečným účtem městské části Praha 17:


1. za hlavní činnost městské části Praha 17 za rok 2008 s těmito výsledky:

úhrn příjmů 342 121 295,65 Kč

úhrn výdajů 238 984 221,70 Kč

přebytek hospodaření 103 137 073,95 Kč


2. za hospodářskou činnost městské části Praha 17 za rok 2008 s těmito výsledky:

výnosy celkem 409 098 872,45 Kč

náklady celkem 220 434 180,99 Kč

výsledek hospodaření před zdaněním 188 664 691,46 Kč


3. za finanční vypořádání městské části Praha 17 za rok 2008 s následujícími

výslednými vztahy městské části ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu hl. m. Prahy:

a) městská část odvede do státního rozpočtu 2 023 990,00 Kč

b) městská část odvede do rozpočtu hl. m. Prahy 5 470 843,50 Kč s tím, že městská část Praha 17 žádá Radu hl. m. Prahy o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2008 pro využití na stejný účel v roce 2009 na akci č. 40204 – ZŠ J. Wericha – výměna oken ve výši 5 000 000,- Kč


IV. SOUHLASÍ

s Finančním vypořádáním příspěvkových organizací za rok 2008 dle tabulek č. 9 tohoto usnesení


V. UKLÁDÁ

Bc. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit Zprávu o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2008 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 k projednání a následnému schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 13. 5. 2009

Tisk Export článku do PDF