Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.33
ze dne 21.01.2008

Usnesení ke vstupu na pozemky č. parc. 1502/1 a 1504/22 v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost společnosti AMO spol. s r.o. se sídlem Zívrova 1606/16, Praha 6 o souhlas se  vstupem na pozemky č. parc. 1502/1 a 1504/22 v k. ú. Řepy za účelem odvozu navážkové zeminy z pozemku č. parc. 1502/13 v k. ú. Řepy po dobu 3 dnů při vhodném počasí, tzn. po umrzlém nebo vyschlém terénu.


II. schvaluje uzavřít se společností AMO spol. s r.o. smlouvu o pronájmu části pozemku č. parc. 1502/1 v k. ú. Řepy o velikosti 440 m2, na dobu 3 dnů, za cenu nájmu 2.640,- Kč.


III. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o pronájmu části pozemku a případně jejích dodatků.


IV. ukládá vedoucí OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.

Tisk Export článku do PDF