Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 67.7
ze dne 08.07.2009

Usnesení ke stavbě světelného signalizačního zařízení pod označením  „6.193 Slánská – Žalanského, systém řízením a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze“

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost společnosti ELTODO dopravní systémy s. r. o na základě plné moci investora stavby – Technická správa komunikací hl. m. Prahy, se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4 o vydání souhlasného stanoviska a následné uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků k uložení smyček DVD a DVE do vozovky včetně umístění signalizačních stožárů po dotčených pozemcích dle KN parc. č. 366/2, 368/1, 368/3 a 1381/1 v k. ú. Řepy.


II. SCHVALUJE

vydat pro potřeby územního řízení a stavebního povolení souhlasné stanovisko k projektu stavby s tím, že před zahájením stavby investor požádá písemně prostřednictví OSOM o uzavření smlouvy o výpůjčce předmětných pozemků.


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.


IV. ZMOCŇUJE

starostku MČ Praha 17 k podpisu souhlasného stanoviska k projektu stavby a následnému uzavření smlouvy o výpůjčce dotčených pozemků.

Tisk Export článku do PDF