Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 71.18
ze dne 02.09.2009

Usnesení ke IV. etapě prodeje  BJ bytového domu Jiránkova čp. 1137 v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA

prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Jiránkova čp. 1137 v v k. ú. Řepy oprávněným nájemcům, a to dle záměru schváleného  ZMČ Praha 17 usn. č. 5.15 ze dne 16. 5. 2007


II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ

schválit prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v  ul. Jiránkova čp. 1137  v k. ú. Řepy oprávněným nájemcům, uvedeným v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást usnesení, znění smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky - příloha č. 2 a způsob vypracování znaleckého (expertního) posudku – příloha č. 3 - 4.


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM  předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF