Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.15
ze dne 27.06.2007

Usnesení k žádosti společnosti Texat, s.r.o., se sídlem Ruzyňská 582/61, Praha 6 o výpůjčku pozemku č. parc. 1381/1 v k. ú. Řepy (komunikace Čistovická) za účelem umístění kontejneru podpůrného charitativního projektu Potex (sběr použitého textilu)

Rada MČ

I. projednala žádost společnosti Texat, s.r.o., o výpůjčku pozemku č. parc. 1381/1 v k. ú.
Řepy (komunikace Čistovická) za účelem umístění kontejneru podpůrného charitativního projektu
Potex (sběr použitého textilu).


II. schvaluje uzavřít se společností Texat, s.r.o. smlouvu o výpůjčce pozemku č. parc. 1381/1 v k. ú. Řepy za účelem umístění kontejneru podpůrného charitativního projektu Potex (sběr použitého textilu).Výpůjčka pozemku je bezplatná, na dobu neurčitou.


III. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o výpůjčce pozemku č. parc. 1381/1 v k. ú. Řepy a případně jejích dodatků za účelem umístění kontejneru podpůrného charitativního projektu Potex (sběr použitého textilu) mezi Městskou částí Praha 17 a společnosti Texat, s.r.o., se sídlem Ruzyňská 582/61, Praha 6.


IV. ukládá OSOM vyrozumět žadatele o výpůjčce části pozemku a ve spolupráci s právním oddělením postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF