Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.21
ze dne 04.06.2007

Usnesení k žádosti společnosti Šindy, spol. s r.o. se sídlem Radlická 1170/61, Praha 5 zastupující na základě plné moci obchodní společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Olšanská 55/5, 130 34, Praha 3 o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku č. parc. 1498/3 v k.ú. Řepy dotčený stavbou vedení veřejné telekomunikační sítě pod označením " PH 17, Plzeňská čp. 320, ÚR 101, P-033-2-1107 ".

Rada MČ

I. projednala žádost společnosti Šindy, spol. s r.o. se sídlem Radlická 1170/61, Praha 5 zastupující na základě plné moci obchodní společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Olšanská 55/5, 130 34, Praha 3 o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku č. parc. 1498/3 v k.ú. Řepy, který je ve vlastnictví MČ Praha 17. Uvedený pozemek je dotčen stavbou vedení veřejné telekomunikační sítě pod označením " PH 17, Plzeňská čp. 320, ÚR 101, P-033-2-1107 ".

II. schvaluje po kontrole návrhu smlouvy právním oddělením uzavřít s obchodní společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Olšanská 55/5, 130 34, Praha 3 ve smyslu uzavřené budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 10.5.2004, č. SM 04 000000 72 (usn. RMČ  č. 21/34 ze dne 5.5.2004), smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemku č. parc. 1498/3 v k. ú. Řepy, který je dotčen stavbou - vedení veřejné telekomunikační sítě pod označením " PH 17, Plzeňská čp. 320, ÚR 101, P-033-2-1107 ". Jednorázová cena za zřízení věcného břemene v délce 14 m pro stranu oprávněnou, kterou je Telefónica Czech Republic, a.s., je ve výši 210,- Kč ( 15,- Kč/ 1 bm ).

III. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku č. parc. 1498/3 v k. ú. Řepy a jejích dodatků mezi Městskou částí Praha 17 a firmou Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Olšanská 55/5, 130 34, Praha 3.

IV. ukládá OSOM ve spolupráci s právním oddělením postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF