Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 14.9
ze dne 11.07.2007

Usnesení k žádosti společnosti Inženýring dopravních staveb a.s.,

Rada MČ

I. projednala žádost
1.o výpůjčku pozemků č. parc. 556 a 1378/32 v k. ú. Řepy za účelem realizace stavby: "Odvodnění tramvajové smyčky Bílá Hora"
2.o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k pozemku č. parc. 1378/32 v k. ú. Řepy, který bude dotčen stavbou - "Odvodnění tramvajové smyčky Bílá Hora" a na kterém bude uloženo nově vybudované odvodnění počínaje šachtou č. 8 ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s..

II. schvaluje
1.uzavřít se společností Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Sokolovská 217/42, Praha 9 zastoupenou na základě plné moci společností Inženýring dopravních staveb a.s., se sídlem Na Moráni 3/360, Praha 2 bezplatnou smlouvu o výpůjčce pozemků č. parc. 556 - výpůjčka o výměře 27 m2 a 1378/32 - výpůjčka o výměře 42 m2 v k. ú. Řepy za účelem realizace stavby: "Odvodnění tramvajové smyčky Bílá Hora". Předpokládaná doba výpůjčky je od 15.9.2007 do 15.11.2007, příp. na dobu 2 měsíců počínaje dnem zahájení stavebních prací, resp. vstupu na pozemky
2.uzavřít se společností Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Sokolovská 217/42, Praha 9 smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k pozemku č. parc. 1378/32 v k. ú. Řepy s tím, že po dokončení stavby a vyhotovení geometrického plánu dle skutečného provedení stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku č. parc. 1378/32 v k. ú. Řepy. Věcné břemeno se zřizuje s právem vstupu na pozemek č. parc. 1352/184 v k. ú. Řepy za účelem umístění odvodňovacího zařízení a toto zařízení zůstává ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.. Jednorázová cena za zřízení věcného břemene o velikosti 17 bm je ve výši 1.500,- Kč.

III. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu výše uvedených smluv

IV. ukládá OSOM vyrozumět žadatele a ve spolupráci s právním oddělením postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF