Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.17
ze dne 31.10.2007

Usnesení k žádosti společnosti ELPO

Rada MČ

I. projednala žádost společnosti ELPO, kabelové sítě VN a NN, s.r.o., Klostermannova 916, Rudná u Prahy zastupující na základě plné moci investora stavby - PREdistribuce, a.s. Svornosti 3199/19a, Praha 5 o souhlas vlastníka pozemků č. parc. 1392/1, 1393, 1507/1, 752/1, 1381/1, 1381/3 a 1392/1 v k. ú. Řepy k projektu stavby: " P17-Řepy, rek. kabelu VN TS 4088-TS3389 ".

 
II. schvaluje vydat společnosti ELPO, kabelové sítě VN a NN, s.r.o souhlasné stanovisko k projektu stavby: "P17-Řepy, rek. kabelu VN TS 4088-TS3389" s tím, že před zahájením stavby investor písemně požádá prostřednictvím našeho odboru o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům a o uzavření smlouvy pronájmu části dotčených pozemků za účelem realizace stavby.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF