Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 51.51
ze dne 12.01.2009

Usnesení k žádosti paní XY, Španielova 1283 o vyjasnění současné dlužné částky a sjednání schůzky

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY, Španielova 1283 o sjednání schůzky ve věci vyjasnění dlužné částky


II. bere na vědomí informaci o stavu dlužných pohledávek


III. neschvaluje žádost o vrácení části poukázané finanční hotovosti


IV. ukládá vedoucímu OSOM seznámit žadatele se stanoviskem rady

Tisk Export článku do PDF