Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.12
ze dne 08.08.2007

Usnesení k žádosti paní XY o uzavření nájemní smlouvy k bývalému domovnickému bytu v domě čp. 1242, Galandova ulice, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY o uzavření nájemní smlouvy k bývalému domovnickému bytu v domě čp. 1242, Galandova ulice, Praha 6 - Řepy


II. schvaluje žádost


III. doporučuje ZMČ uzavření nájemní smlouvy k bývalému domovnickému bytu s paní XY na dobu určitou 2 roky za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Nájemní smlouva bude dále prodloužena, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky touto smlouvou stanovené. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686a) odst.1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.
Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je úhrada dlužného nájemného ve výši 4.712,--Kč a souvisejících poplatků z prodlení dle vyčíslení správní firmy Optimis.


IV.ukládá OSOM předložit návrh k projednání v ZMČ.
Tisk Export článku do PDF