Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 61.33
ze dne 04.05.2009

Usnesení k žádosti paní XY o pronájem obecního bytu zvláštního určení v bezbariérovém domě ve Vondroušově ulici čp. 1193-4, Praha 17 ze zdravotních důvodů

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost paní XY o pronájem bytu zvláštního určení v bezbariérovém domě ve Vondroušově ulici čp. 1193 - 4 , Praha 17 – Řepy ze zdravotních důvodů


II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ

schválit pronájem bytu č. XY v 6. patře bezbariérového domu paní XY, trv. hlášena na adrese Sládkova, Zbiroh, která se na městskou část Praha 17 obrátila se žádostí o pronájem obecního bytu zvláštního určení v bezbariérovém domě ve Vondroušově ulici čp. 1193 - 4, Praha 17 z důvodu zdravotního stavu nezletilého syna žadatelky XY. Pronájem bytu zvl. určení byl schválen usnesením RHMP č. 1071 ze dne 5. 8. 2008 na dobu určitou 2 roky za regulované nájemné ve výši 31,69Kč/m2/měsíc bez služeb, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF