Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 14.3
ze dne 11.07.2007

Usnesení k žádosti paní XY  o ukončení smlouvy o nájmu pozemku  parc.č. 1353,   evid.č. 10 - zahrádky Ke Kaménce

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY o ukončení  smlouvy o nájmu pozemku ( zahrádky ) parc. č. 1353 evid. č. 10 o  výměře 530 m2 v lokalitě "Ke Kaménce" v k. ú. Řepy a uzavření nové smlouvy o nájmu s  paní XY


II. schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 1353 evid. č. 10 paní XY  a  uzavření nové nájemní smlouvy na  předmětný pozemek o výměře 530 m2, s paní XY , cena nájmu je stanovena Usnesením RMČ Praha 17 č. 8.14   ze dne 26.3.2007   ve výši 8,-Kč/ m2 / rok, tj. 4240,- Kč/rok


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF