Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 34.23
ze dne 19.05.2008

Usnesení k žádosti paní XY, bytem Vondroušova 1172, Praha 6 - Řepy o znovu projednání výpovědi z nájmu bytu

Rada MČ

I.projednala žádost paní XY nájemce bytu  o vel. 1+k.k. v 6. podlaží domu čp. 1172 ve Vondroušově ulici , Praha 6 - Řepy o znovu projednání výpovědi z nájmu předmětného bytu


II. souhlasí  a doporučuje ZMČ schválit uzavření nové nájemní smlouvy k bytu o vel. 1+k.k. v 6. podlaží domu čp. 1172  ulici Vondroušova, Praha 6 - Řepy pod podmínkou předložení dokladů o uzavření splátkové dohody na zbývající poplatky z prodlení ve výši 21.202,--Kč  a náklady soudního řízení ve výši cca 15.000,--Kč. Nájemní smlouva bude  uzavřena  na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy a splátkových dohod , za regulované nájemné, které bude dále upravováno  v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy.Na základě usnesení  RMČ č.233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686 a) odst. 1 až 5  obč. zákoníku v platném  znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.


III. ukládá vedoucí OSOM předložit návrh k projednání v ZMČ

Tisk Export článku do PDF