Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.33
ze dne 27.06.2007

Usnesení k žádosti pana XY o uzavření nájemní smlouvy k bývalému domovnickému bytu v domě čp. 1233, Galandova ulice, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY o uzavření nájemní smlouvy k bývalému domovnickému bytu v domě čp. 1233, Galandova ulice, Praha 6 - Řepy


II. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bývalému domovnickému bytu v domě čp. 1233, Galandova ulice, Praha 6 - Řepy na dobu určitou 1 rok za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Nájemní smlouva bude dále prodloužena, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky touto smlouvou stanovené. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686a) odst.1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF