Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 14.4
ze dne 11.07.2007

Usnesení k žádosti pana XY o pronájem části pozemku parc.č. 547 - zahrádky u kostela Bílá Hora

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY  o  pronájem části pozemku (zahrádky) parc. č. 547 o výměře 293 m2 v lokalitě  "u kostela Bílá Hora" v k. ú. Řepy po panu XY.


II. schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 547 o výměře 293 m2
v lokalitě "U kostela Bílá Hora" v k. ú. Řepy, s panem XY s tím, že nájem bude ukončen po vyřešení
rozšíření Karlovarské silnice. Cena nájmu je stanovena Usnesením RMČ Praha 17 č. 8.14   ze dne
26.3.2007   ve výši 8,-Kč/ m2 /rok, tj. 2344,- Kč/rok


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF