Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.16
ze dne 04.06.2007

Usnesení k žádosti pana XY o obnovení smlouvy o nájmu bytu - doložení

Rada MČ

I. projednala doložení k žádosti pana XY o obnovení nájemní smlouvy k bytu  v  domě čp. 1095 v Žufanově ulici


II. schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686 a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF