Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.18
ze dne 12.11.2007

Usnesení k žádosti pana XY  o vystavení nové nájemní smlouvy k bytu. v  domě čp. 1095 v Žufanově ul., Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY o vystavení nové nájemní smlouvy .


II. schvaluje vystavení nové nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686 a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF