Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.19
ze dne 21.01.2008

Usnesení k žádosti pana XY , Makovského 1223 o navázání nové  smlouvy o nájmu bytu

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY o navázání nové nájemní smlouvy k bytu v domě čp. 1223 v Makovského ulici.

II. schvaluje navázání nové nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými  předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686 a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu. Podmínkou navázání nájemní smlouvy je úhrada nákladů odvolacího soudního řízení ve výši 7.854,- Kč.

III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF