Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.18
ze dne 03.10.2007

Usnesení k žádosti pana MUDr. Jiřího Nedělky o prodej části pozemku parcelní číslo 1504/1  k.ú.Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY , bytem Na Fialce II., 163 00 Praha 6- Řepy o prodej části pozemku p.č.1504/1 o výměře cca 150m2.

II. neschvaluje prodej části pozemku 1504/1 o výměře cca 150m2 z důvodu stavební uzávěry pro Břevnovskou radiálu. V blízkosti dle studie proveditelnosti se bude nacházet portál tunelu.

III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení a připravit návrh koncepce hospodaření s pozemky v majetku MČ Praha 17.

Tisk Export článku do PDF