Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 69.16
ze dne 05.08.2009

Usnesení k žádosti pana a paní XY, Vondroušova čp. 1158 o uzavření nájemní smlouvy

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost pana a paní XY, uživatelů bytu č. XY o vel. 3+1/L v 6. podlaží domu čp. 1158 ve Vondroušově ulici, o uzavření nájemní smlouvy


II. SCHVALUJE

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. XY o vel. 3+1/L v domě čp. 1158 ve Vondroušově ulici. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686 a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM zajistit splnění usnesení

Tisk Export článku do PDF