Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.14
ze dne 27.06.2007

Usnesení k žádosti o změnu smluvních stran smlouvy o nájmu nebytových prostor č. v ul. Žufanova čp. 1114 v Praze - Řepích

Rada MČ

I. projednala žádost MUDr. XY , nájemce nebytového prostoru č. 304 v ul. Žufanova čp. 1114 v Praze - Řepích za účelem provozování neurologické ordinace, o souhlas se změnou smluvních stran smlouvy o nájmu nebytových prostor evidované pod č. SM 04 00000054 ze dne 29.3.2004 na právnickou osobu NEURO - EEG s.r.o., zastoupenou jednatelem společnosti Doc. MUDr. Marií Filipovou, Csc., se sídlem K Hrnčířům 20, 149 00 Praha 4 - Šeberov, IČ: 278 98 911 od 1.9.2007.


II. schvaluje vydat souhlas se změnou smluvních stran smlouvy o nájmu nebytových prostor .


III. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu dodatku č. 2 s tím, že dodatek smlouvy bude uzavřen na dobu neurčitou s platností od 1.9.2007.


IV. ukládá OSOM písemně vyrozumět žadatele a ve spolupráci s právním oddělením postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF