Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 42.41
ze dne 08.09.2008

Usnesení k žádosti o souhlas vlastníka pozemku se stavbou "Nástavba bytového domu, Strojírenská č.p. 405, Praha 5-Zličín"

Rada MČ

I. projednala žádost společnosti FARA spol.s r.o., K Matěji 2162, Praha 6  o souhlas vlastníka pozemku  p.č. 1434 v k.ú. Řepy, ( komunikace K Šancím) se zasmyčkováním kabelů z TS 4249.


II. schvaluje vydat souhlasné stanovisko k úpravě zasmyčkování kabelů v p.p.č. 1434 v k.ú. Řepy a vstupem na dotčený pozemek v rámci akce "Nástavba bytového domu, Strojírenská č.p.405, Praha 5-Zličín"s tím, že před zahájením stavby investor písemně požádá o uzavření nájemní smlouvy pro zařízení staveniště ( dočasný zábor části pozemku ) za účelem realizace stavby.


III. ukládá vedoucímu OSOM  vyrozumět žadatele, zajistit splnění usnesení a následně uzavřít právní vztah.


IV. zmocňuje starostku k podpisu nájemní smlouvy na zřízení staveniště.

Tisk Export článku do PDF