Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.19
ze dne 05.09.2007

Usnesení k žádosti o souhlas vlastníka pozemku se stavbou

Rada MČ

I. projednala žádost společnosti SIN spol. s r.o., se sídlem Holušická 2253/1, Praha 4 - Chodov zastupující na základě plné moci investora - Hlavní město Praha se sídlem v Praze 1 - Staré Město, Mariánské náměstí 2, zastoupené Odborem městského investora Magistrátu hl. m. Prahy o souhlas vlastníka pozemku se stavbou: "doplnění veřejného osvětlení U Boroviček, Praha 17 - Řepy, č. stavby 0151, etapa 0136" pro územní a stavební řízení.

II. schvaluje pro územní a stavební řízení vydat souhlasné stanovisko se stavbou: "doplnění veřejného osvětlení U Boroviček, Praha 17 - Řepy, č. stavby 0151, etapa 0136" s tím, že před zahájením stavby investor - Hlavní město Praha se sídlem v Praze 1 - Staré Město, Mariánské náměstí 2, zastoupené Odborem městského investora Magistrátu hl. m. Prahy písemně požádá o uzavření smlouvy o výpůjčce dotčených pozemků za účelem realizace stavby

III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF