Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 40.26
ze dne 20.08.2008

Usnesení k žádosti o souhlas - stavba  " SOKP stavba 516 - rozšíření Karlovarské" vícepráce plynovodní přípojka

Rada MČ

I. projednala žádost společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4, o souhlas vlastníka pozemku  p.č. 1378/10 v k.ú. Řepy, s víceprací na tomto pozemku (plynovodní přípojka) na který již bylo vydáno st. povolení v rámci akce "SOKP stavba 516- rozšíření Karlovarské ul . "


II. schvaluje vydat souhlasné stanovisko k projektu vícepráce - plynovodní přípojka k plánované zástavbě na jižní straně Karlovarské ul. (" SOKP stavba 516 - rozšíření Karlovarské")


III. ukládá vedoucí OSOM  vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.

Tisk Export článku do PDF