Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 30.29
ze dne 17.03.2008

Usnesení k žádosti o souhlas se stavbou "Praha 6 - Karlovarská , náhrada TS 1720, kVN, kNN

Rada MČ

I. projednala žádost společnosti ELPO, kabelové sítě VN a NN s.r.o., se sídlem Klostrmannova 916, Rudná zastupující investora stavby PREdistribuci, a.s., Svornosti 19a, Praha 5 o souhlas vlastníka pozemku č. parc.1352/146 v k.ú. Řepy se stavbou ,,Nová TS Betonbau UK 3024" jako náhrada za stávající TS 1720, kVN, kNN na pozemku p.č. 1352/135 v k.ú. Řepy.


II. schvaluje vydat souhlasné stanovisko ke stavbě " Nová TS Betonbau UK 3024 ,, na pozemku p.č. 1352/146 v k.ú. Řepy jako náhrada za stávající TS 1720, kVN, kNN na pozemku p.č. 1352/135 v k.ú.Řepy s tím, že před zahájením stavby investor písemně požádá o uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č.1352/146 nebo majetkoprávně pozemek vypořádá.Současně uzavře smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro plánované trasy nových kabelů.Trafostanice na pozemku p.č. 1352/135 bude odstraněna a  pozemek bude protokolárně vrácen zpět MČ Praha 17.
        
        
III. ukládá vedoucí OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení

Tisk Export článku do PDF