Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.34
ze dne 27.06.2007

Usnesení k žádosti o převod nájemní smlouvy nebytového prostoru č.301 - cukrárna v přízemí domu čp. 1223, Makovského ul. Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost o změnu nájemce nebytového prostoru č. 301 cukrárna v přízemí čp. 1223 v ul. Makovského, Praha 17 - Řepy ze současného nájemce paní XY na nového nájemce, pana XY . Ostatní podmínky smlouvy zůstávají v platnosti.


II. schvaluje vydání souhlasu s převodem nájemní smlouvy k nebytovému prstoru č. 301 v domě čp. 1223, Makovského ul, Praha 6 - Řepy na nového nájemce pana XY za stávajících podmínek nájemní smlouvy a výše nájemného, s podmínkou zaplacení dlužné pohledávky ve výši 49.648,-Kč před uzavřením nové nájemní smlouvy - do 30.6.2007. Se stávajícím nájemcem nebytového prostoru č. 301 v domě čp. 1223 , Makovského ul. Praha 6 - Řepy, bude ukončena nájemní smlouva a s panem XY bude uzavřena nová nájemní smlouva k předmětnému nebytovému prostoru. Nový nabyvatel bude písemně upozorněn, s tím, že v r. 2007 event. 2008 proběhne rekonstrukce objektu.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF