Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.18
ze dne 09.01.2008

Usnesení k žádosti  paní XY , Makovského 1142 o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu o vel. 3+1/L v domě čp. 1142 v Makovského ulici


II. schvaluje navázání smlouvy o nájmu bytu se jmenovanou za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy, na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686 a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu. Podmínkou navázání nájemní smlouvy je, že žalobce vezme zpět žalobu o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu sp. zn. 21C 209/2007 a zaplatí náklady soudního řízení v této věci i ve věci žaloby o zaplacení dlužného nájemného, sp. zn. 14C 174/2007.


III. ukládá vedoucí OSOM seznámit žadatelku a právního zástupce se stanoviskem rady.

Tisk Export článku do PDF