Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 56.26
ze dne 09.03.2009

Usnesení k žádosti manž. XY, Vondroušova čp. 1195 o prominutí poplatků z prodlení

Rada MČ

I. projednala žádost manž. XY, Vondroušova čp. 1195, Praha 6 - Řepy o prominutí poplatků z prodlení


II. neschvaluje žádost manž. XY, Vondroušova čp. 1195, Praha 6 – Řepy o prominutí poplatků z prodlení


III. ukládá vedoucímu OSOM  seznámit žadatele se stanoviskem rady

Tisk Export článku do PDF