Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 10.21
ze dne 02.05.2007

Usnesení k žádosti JUDr. Milady Bohatové, advokátky zastupující na základě plné moci obchodní <br />firmu PRE distribuce, a.s. se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5 o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům č. parc. 1029/22 a 1029/23 v k.ú. Řepy dotčené stavbou "kabelové <br />podzemní vedení 22 kV pro zajištění příkonu z rozvodny Zličín pro Multifunkční centrum <br />Dlouhá Míle".

Rada MČ

I. projednala žádost JUDr. Milady Bohatové, advokátky zastupující na základě plné moci obchodní firmu PRE distribuce,a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5 o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům č. parc. 1029/22 a 1029/23 v k. ú. Řepy, které jsou ve vlastnictví Městské části Praha 17. Tyto pozemky jsou dotčeny stavbou - kabelové podzemní vedení 22 kV pro zajištění příkonu z rozvodny Zličín pro Multifunkční.centrum Dlouhá Míle.

II. schvaluje po kontrole návrhu smlouvy právním oddělením uzavřít s obchodní firmou PRE distribuce, a.s. se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5 ve smyslu uzavřené budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 27.9.2005 , č. 03147/4777/04; naše č. SM 05 00000 196 (usn. RMČ č. 10/65 ze dne 27.7.2005), smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemkům č. parc. 1029/22 a 1029/23 v k. ú. Řepy, které jsou dotčeny stavbou - kabelové podzemní vedení 22 kV pro zajištění příkonu z rozvodny Zličín pro Multifunkční centrum Dlouhá Míle. Dle čl. IV. 5 smlouvy z 27.9.2005 bude zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro PREdistribuce, a.s., bezúplatné.

III. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům č. parc. 1029/22 a 1029/23 v k. ú. Řepy, jejích dodatků mezi Městskou částí Praha 17 a obchodní firmou PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5 a návrh obchodní firmy PREdistribuce, a.s. na zahájení řízení o povolení vkladu věcného práva do katastru nemovitostí.

IV. ukládá OSOM ve spolupráci s právním oddělením postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF