Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.1
ze dne 31.10.2007

Usnesení k žádosti Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy o prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 1 o velikosti 3+1/L s přísl. v 1. podlaží domu čp. 1201 ve Vondroušově ul., Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 o vel. 3+1/L s přísl. v 1. podlaží, Vondroušova 1201


II. schvaluje po uhrazení nedoplatku nájemného ve výši 543,- Kč vystavení nové nájemní smlouvy na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686 a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF