Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.25
ze dne 12.11.2007

Usnesení k žádosti firmy M-iNG, inženýrská činnost ve stavebnictví o souhlas vlastníka pozemků <BR>k projektu stavby: "Přípojka vodovodu, kanalizace a plynovodu k objektu Karlovarská ul. ?, <BR>Praha 6 - Řepy".

Rada MČ

I. projednala žádost firmy M-iNG, inženýrská činnost ve stavebnictví, se sídlem Krohova 50, Praha 6 o souhlas vlastníka pozemků č. parc. 1378/30  a 1379/3 v k. ú. Řepy k projektu stavby: "Přípojka vodovodu, kanalizace a plynovodu k objektu Karlovarská ul. ?, Praha 6 - Řepy " pro potřeby vydání územního souhlasu.

II. schvaluje vydat pro potřeby vydání územního souhlasu souhlasné stanovisko k projektu stavby s tím, že před zahájením stavby investor písemně požádá prostřednictvím našeho odboru o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům a o uzavření smlouvy pronájmu části dotčených pozemků za účelem realizace stavby.

III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF