Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.23
ze dne 03.10.2007

Usnesení k žádosti Družstva Nevanova 1034, 1035, 1036 o souhlas vlastníka pozemků s umístěním lešení a kontejneru

Rada MČ

I. projednala žádost Družstva Nevanova 1034, 1035, 1036 o souhlas vlastníka pozemků č. parc. 1142/300, 1142/302 a 1142/303 v k. ú. Řepy s umístěním lešení a kontejneru pro uskutečnění stavby: "regenerace panelového domu v ul. Nevanova čp. 1034, 1035 a 1036 v Praze - Řepích" pro účely vydání stavebního povolení.

II. schvaluje pro účely vydání stavebního povolení vydat souhlasné stanovisko s tím, že před zahájením stavby investor - Družstvo Nevanova 1034, 1035, 1036 písemně požádá o uzavření smlouvy o pronájmu dotčených pozemků za účelem realizace stavby.

III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF