Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.32
ze dne 31.10.2007

Usnesení k vytvoření pravidel pro činnost Fondu ústupového bydlení

Rada MČ

I. projednala návrh na stanovení pravidel pro činnost Fondu ústupového bydlení.

II. ukládá sociálnímu odboru, aby ve spolupráci s odborem státní sociální podpory a odborem správy obecního majetku, provedl analýzu potřeb v oblasti výše definovaného ústupového bydlení a na základě takto zjištěných dat navrhl pravidla činnosti fondu pro přidělování bytů a pravidla finanční výpomoci v oblasti nákladů na bydlení a tato pravidla projednal v komisích sociální a  zdravotní a majetkové.

III. pověřuje zástupce starostky Bc. Bořka Černovského koordinací činnosti dotčených odborů úřadu MČ a předložením výsledného návrhu pravidel pro činnost Fondu ústupového bydlení ke schválení radě MČ.

Tisk Export článku do PDF