Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.24
ze dne 31.10.2007

Usnesení k výsadbě protihlukového pásu zeleně podél ulice Plzeňské

Rada MČ

I. se seznámila s prověřenou možností výsadby a realizací protihlukového pásu zeleně podél ulice Plzeňské a jeho financováním .


II. souhlasí zadat ve výběrovém řízení inženýrské firmě zajištění předběžných souhlasů vlastníků pozemků s výsadbou a uzavřením příslušných smluv ohledně nově vzniklých výsadeb před zajištěním zpracování projektové dokumentace, popřípadě předběžný souhlas s výkupem pozemků.
Dále souhlasí s podáním žádosti o svěření části pozemků č. parc. 1474/1,1477, 1481 k.ú. Řepy Zastupitelstvu HMP ( o vlastnický podíl ČR-IROP).
Financování bude zahrnuto do rozpočtu na rok 2008.


III. ukládá  OÚRI zajistit výběr inženýrské firmy a žádost o svěření pozemků předložit na zasedání Zastupitelstva M.č. Praha 17 , starostce podpis výzvy, Bc. Černovskému  se ukládá zahrnout do rozpočtu na rok 2008.

Tisk Export článku do PDF