Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.16
ze dne 08.08.2007

Usnesení k výběrovému řízení na pronájem obecního bytu č. 16 o vel. 2+kk s přísl. ve 3. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici, Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. projednala došlé nabídky ve výběrovém řízení na pronájem obecního bytu č. 16 o vel. 2+kk s přísl. ve 3. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici.


II. schvaluje pořadí zájemců: obálka č. 20,8, 19
Nájemní smlouva bude vystavena na dobu určitou 2 roky, za smluvní nájemné. Pokud nájemce bude řádně plnit povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, může po 5 letech požádat o snížení nájmu na nájemné regulované, stanovené v souladu s pravidly určenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy, a zároveň o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Nový nájemce převezme pohledávku z titulu dlužného nájemného a souvisejícího příslušenství ve smyslu § 524 o.z. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686 a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.


III. ukládá OSOM předložit návrh k projednání ZMČ
Tisk Export článku do PDF