Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.15
ze dne 08.08.2007

Usnesení k výběrovému řízení na pronájem obecního bytu č. 10 o vel. 2+kk s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1119 v Bazovského ulici, Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. projednala došlé nabídky ve výběrovém řízení na pronájem obecního bytu č. 10 o vel. 2+kk s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1119 v Bazovského ulici


II. schvaluje pořadí zájemců: obálka č. 13, 3, 5, 21
Nájemní smlouva bude vystavena na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Nový nájemce převezme pohledávku z titulu dlužného nájemného a souvisejícího příslušenství ve smyslu § 524 o.z. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686 a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.


III. ukládá OSOM předložit návrh k projednání ZMČ.
Tisk Export článku do PDF