Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 45.27
ze dne 20.10.2008

Usnesení k výběrovému řízení na pronájem nebytového prostoru č. 301 v přízemí čp. 1238, Galandova  ulice, Praha 17 – Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost přihlášenou do výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru č. 301 v přízemí domu  čp. 1238, Galandova ulice, Praha 17 – Řepy


II. schvaluje pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor č. 301 v domě čp. 1238, Galandova  ulice, Praha-Řepy panu XY, bytem Makovského 1141 za účelem kanceláře- příjem zakázek, za nájemné ve výši XY Kč/m2/rok bez služeb, které bude každoročně upravováno přepočtem koeficientu vyhlášeného Českým statistickým úřadem, vyjadřujícím míru inflace za celý předcházející rok. Do smlouvy o nájmu nebytového prostoru zahrnout: valorizační klauzuli, eventuelní stavební úpravy provede uživatel v souladu s ustanoveními zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a příslušnými ustanoveními o.z..


III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k uzavření nájemní smlouvy pro pana XY a správní firmu Optimis s.r.o.

Tisk Export článku do PDF